รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

12.เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที) : 1900-0761

ค่าเป้าหมาย นาที : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ นาที : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม เวลาเฉลี่ย หมายถึง ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุเกิดอัคคีภัยและออกปฏิบัติหน้าที่ถึงจุดพื้นที่ ที่เกิดเหตุอัคคีภัยเฉพาะอาคารในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐ นาที

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ผลรวมของระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าถึง ที่เกิดเหตุทั้งหมดหารด้วยจำนวนครั้งที่เกิดอัคคีภัยทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- จัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงที่เกิดเหตุประจำทุกเดือนแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย - สถิติเวลาเฉลี่ยคิดรวม 12 เดือน (รวบรวมสถิติการเข้าถึงจุดเกิดเหตุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด