รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

12.เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที) : 1900-0761

ค่าเป้าหมาย นาที : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ นาที : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
35.00
100.0000
100 / 100
3
50.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย สถิติ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.62 เกิดเพลิงไหม้ 79 ครั้ง ระยะเวลาเฉลี่ยเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ 9.38 นาที ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เกิดเหตุ 56 ครั้ง เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62-ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.32 นาที ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เกิดเหตุ 58 ครั้ง เวลาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนเม.ย 63-ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.23 นาที ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระงับเหตุ อัคคีภัย เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เกิดเหตุ 282 ครั้ง สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุภายในระยะเวลาเฉลี่ยได้ 9.23 นาที ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม เวลาเฉลี่ย หมายถึง ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุเกิดอัคคีภัยและออกปฏิบัติหน้าที่ถึงจุดพื้นที่ ที่เกิดเหตุอัคคีภัยเฉพาะอาคารในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐ นาที

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ผลรวมของระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าถึง ที่เกิดเหตุทั้งหมดหารด้วยจำนวนครั้งที่เกิดอัคคีภัยทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- จัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงที่เกิดเหตุประจำทุกเดือนแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย - สถิติเวลาเฉลี่ยคิดรวม 12 เดือน (รวบรวมสถิติการเข้าถึงจุดเกิดเหตุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13