ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย : 19000000-2790

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายประสพพร นานจัตุรัส 02-354 6857

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เวลาเฉลี่ย หมายถึง ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุเกิดอัคคีภัยและออกปฏิบัติหน้าที่ถึงจุดพื้นที่ ที่เกิดเหตุอัคคีภัยเฉพาะอาคารในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐ นาที

19030000/19030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดเก็บระยะเวลาเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ภายในกำหนด ๑๐ นาที - เพือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดทำแผนการเดินทางไปถีงที่เกิดเหตุได้ทันกำหนดเวลา

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อรวบรวมการเกิดเหตุในแต่ละเดือน และดูสถิติ เวลาการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เป็นการวางแผนการช่วยเหลือให้รวดเร็ว ลดความสูญเสีย - เป้าหมาย 10 นาที

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-01)

100.00

1/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2563 เหตุเกิด จำนวน 19 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.38 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.20 นาที

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-08)

90.00

8/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 22 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.46 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.23 นาที

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-04)

70.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 27 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.31 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.26 นาที

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-08)

60.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เหตุเกิด จำนวน 18 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.07 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.26 นาที

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-07)

50.00

7/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 15 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.08 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.28 นาที

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-05)

45.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2563 เหตุเกิด จำนวน 22 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.16 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.24 นาที

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-08)

40.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 21 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.46 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.25 นาที

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-06)

35.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เหตุเกิด จำนวน 25 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.07 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.32 นาที

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-06)

30.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 31 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.50 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.23 นาที

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-06)

25.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เหตุเกิด จำนวน 33 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.35 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.61 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.36 นาที

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-04)

15.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เหตุเกิด จำนวน 26 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.58 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.61 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.38 นาที

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.30 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.30 นาที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2562 เหตุเกิด จำนวน 20 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.30 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.30 นาที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับแจ้งเหตุจากผู้ประสบเหตุอัคคีภัย และแจ้งสถานีดับเพลิงและกู้ภัยใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:บันทึกเวลาการเข้าถึงจุดเกิดเหตุทุกครั้งพร้อมจัดทำรายงานสรุปผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปสถิติเวลาการเข้าถึงเหตุอัคคีภัยเป็นรายวัน รายเดือน รายปี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2790

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2790

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0761

ตัวชี้วัด : 12.เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)

ค่าเป้าหมาย นาที : 10

ผลงานที่ทำได้ นาที : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **