รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

17.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน : 1900-0766

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดโครงการเพื่อหารือ ร่วมกับสำนักพระราชวัง กำหนดวันที่ชัดเจน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างสำนักพระราชวังกำลังพิจารณาร่างรายละเอียดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่ เขตพระราชฐาน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม เขตพระราชฐาน หมายถึง สถานที่ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงที่ประทับของพระราชทรัพย์ สถานที่ราชการอาคารพักอาศัยและข้าราชบริพารผู้ที่พักอาศัยในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐานที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันระงับอัคคีภัย มีผลการประเมินหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น คูณ 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- จัดเก็บข้อมูลหลังการฝึกอบรมโดยคำนวณ จากผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินผลหลังการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด