ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน : 19000000-2767

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวนันท์นภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เขตพระราชฐาน หมายถึง สถานที่ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงที่ประทับของพระราชทรัพย์ สถานที่ราชการอาคารพักอาศัยและข้าราชบริพารผู้ที่พักอาศัยในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อาศัยและข้าราชบริพารผู้ที่พักอาศัยในเขตพระราชฐานและผู้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เจ้าหน้าที่ฯ ข้าราชบริพารในเขตพระราชฐานมีความรู้ในการป้องกันภัยจากอัคคีภัย เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ - ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-21)

10.00

21/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตพระราชฐานจึงไม่พร้อมให้เข้าดำเนินการ ดำเนินการคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-20)

45.00

20/7/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตพระราชฐานจึงไม่พร้อมให้เข้าดำเนินการ อยู่ระหว่างขอคืนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-19)

45.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างสำนักพระราชวังกำลังพิจารณาร่างรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-21)

40.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างสำนักพระราชวังกำลังพิจารณาร่างรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-21)

35.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างสำนักพระราชวังกำลังพิจารณาร่างรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างสำนักพระราชวังกำลังพิจารณาร่างรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างสำนักพระราชวังพิจารณาร่างรายละเอียดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในเขตพระราชฐาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-16)

20.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดโครงการเพื่อหารือร่วมกับสำนักพระราชวัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดโครงการเพื่อหารือร่วมกับสำนักพระราชวัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างรายละเอียดโครงการเพื่อหารือร่วมกับสำนักพระราชวัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฏารดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายละเอียดโครงการ และขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจในการดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคณะวิยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สถานที่ฝึกอบรม และแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการฝึกอบรมโดยวิธีการบรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติ
:0%
เริ่มต้น :2020-07-15
สิ้นสุด :2020-07-15
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-07-15
สิ้นสุด :2020-07-15
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2767

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2767

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0766

ตัวชี้วัด : 17.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **