รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สปภ. และนำไปสู่การปฏิบัติ : 1900-0773

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ ขณะนี้นำแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามในระบบDaily Plans และคณะทำงานติดตามผลฯ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ ขณะนี้นำแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามในระบบDaily Plans และคณะทำงานติดตามผลฯ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงาน และได้เวียนแจ้งให้ส่วนราชการสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือปฏิบัติ 2. ดำเนินการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลดังนี้ 2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนของ สปภ. 2.2 การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้วยระบบ daily plans ทุกเดือน และนำเรียนผู้บริหารหน่วยงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส 3. รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี พ.ศ2562 ตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการให้สำนักงาน ก.ก.

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ 1 เล่ม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ 1 เล่ม - หนังสือสั่งการต่างๆ - รายงานการประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด