ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนำไปสู่การปฏิบัติ : 19000000-2791

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายประกาศิต ภูบรรทัด 02 279 7302-5 ต่อ 302

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล 1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงาน และได้เวียนแจ้งให้ส่วนราชการสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือปฏิบัติ 2. ดำเนินการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลดังนี้ 2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนของ สปภ. 2.2 การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้วยระบบ daily plans ทุกเดือน และนำเรียนผู้บริหารหน่วยงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงาน ของหน่วยงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัด - เพื่อให้ทุกส่วนราชการ ได้ทราบผลการดำเนินงานของตนเองตามตัวชี้วัดด้วยระบบ daily plans ทุกเดือน และนำเรียนผู้บริหารหน่วยงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้หน่วยงานมีกรอบในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด - เป้าหมาย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-18)

40.00

18/2/2563 :อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 22 ม.ค.63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-16)

30.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างนำแผนไปสู่การประยุกต์ ติดตามด้วยระบบDaily plans และคณะทำงานติดตามผลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-16)

25.00

2019-12-16 : อยู่ระหว่างนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามด้วยระบบDaily Plans และคณะทำงานติดตามผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-11-19)

80.00

19/11/2562 : ดำเนินการเวียนแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบและปฏิบัติตามแผนให้ครบทุกตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ กท 1802/1162 ลว 16 ต.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-18)

20.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมตั้งคณะทำงานติดตามแผนปฏิบัติราชการฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 และเวียนแจ้งให้ส่วนราชการทราบเพื่อถือปฏิบัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทุกส่วนราชการใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 เป็นแนวทางปฏิบัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2791

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2791

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0773

ตัวชี้วัด : 3.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สปภ. และนำไปสู่การปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **