รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ที่ได้รับการแก้ไข ภายใน ๓ วันทำการ : 1900-0774

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม เรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ หมายถึง เรื่องที่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนภัยประเภทต่างๆ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ 1555

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวน เรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านระบบที่ได้รับการแก้ไขภายใน 3 วัน คูณ 100 หารด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านระบบทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- มีการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด - แจ้งผลการดำเนินการผ่านศูนย์ร้องทุกข์ 1555 ภายในกำหนด - มีการสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด