รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ที่ได้รับการแก้ไข ภายใน ๓ วันทำการ : 1900-0774

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-ธ.ค 62 ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 (MIS) ปรากฏว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 แต่อย่างใด ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่าง 1 ม.ค.-มี.ค.63 ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผ่านระบบ MIS ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 5 เรื่อง ได้ดำเนินการแก้ไขทันตามกำหนดตามเกณฑ์ครบทุกเรื่อง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุ เดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่าง 1 เม.ย. - มิ.ย. 63 ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผ่านระบบ MIS ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 7 เรื่อง ได้ดำเนินการแก้ไขทันตามกำหนดตามเกณฑ์ครบทุกเรื่อง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม เรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ หมายถึง เรื่องที่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนภัยประเภทต่างๆ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ 1555

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวน เรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านระบบที่ได้รับการแก้ไขภายใน 3 วัน คูณ 100 หารด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านระบบทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- มีการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด - แจ้งผลการดำเนินการผ่านศูนย์ร้องทุกข์ 1555 ภายในกำหนด - มีการสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด