ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 : 19000000-2789

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอมรรัตน์ นาคะเวช 0 2354 6858 ต่อ 223

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ หมายถึง เรื่องที่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนภัยประเภทต่างๆ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ 1555

19010000/19010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่รับการแจ้งจากประชาชน ผ่านระบบ MIS - เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญ

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้อย่างรวดเร็ว - เป้าหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

9/23/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/8/2563 : กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 21 สิงหาคม 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ในระบบ MIS ทั้งหมด 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คือ ขอให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ตรวจสอบภายในลานจอดรถของพนักงานและเจ้าหน้าที่ มีบุคคลทั้งภายในและภายนอกเข้ามาค้าขาย ตั้งร้านสะดวกซื้อ (ประเภททั่วไป) รวมทั้งต่อไฟฟ้าของหลวงมาใช้ ทำให้พนักงานไม่มีที่จอดรถ ขอให้ตรวจสอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ได้ส่งเรื่องให้กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ตรวจสอบและรายงานผล ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานผลจากกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 21 กรกฎาคม 2563 ปรากฎว่า ไม่มีมีเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ MIS

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 23 มิถุนายน 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ MIS จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1-20 พฤษภาคม 2563 ปรากฏว่า มีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านระบบรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ MIS จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-21)

50.00

กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 21 เมษายน 2563 มีจำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1-23 มีนาคม 2563 ปรากฎว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญในระบบ MIS

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-22)

30.00

22/2/2563 : กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบ MIS 1555 จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการตรวจและแก้ไขเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 20 มกราคม 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านระบบ MIS จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ ระหว่างวันที่ 1 - 24 ธันวาคม 2562 ปรากฎว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 (MIS) ระหว่างวันที่ 1 - 22 พฤศจิกายน 2562 ปรากฎว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เปิดระบบและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข/ติดตามเรื่องผู้ที่แก้ไขไม่แล้วเสร็จ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แจ้งผลการดำเนินการผ่านศูนย์ร้องทุกข์ 1555
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานให้ที่ประชุมผู้บริหารสำนักฯ ทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2789

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2789

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0774

ตัวชี้วัด : 4.ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ที่ได้รับการแก้ไข ภายใน ๓ วันทำการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **