ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 : 19000000-2789

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวอมรรัตน์ นาคะเวช 0 2354 6858 ต่อ 223

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ หมายถึง เรื่องที่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนภัยประเภทต่างๆ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ 1555

19010000/19010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่รับการแจ้งจากประชาชน ผ่านระบบ MIS - เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญ

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้อย่างรวดเร็ว - เป้าหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1 - 20 มกราคม 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านระบบ MIS จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ ระหว่างวันที่ 1 - 24 ธันวาคม 2562 ปรากฎว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 (MIS) ระหว่างวันที่ 1 - 22 พฤศจิกายน 2562 ปรากฎว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เปิดระบบและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข/ติดตามเรื่องผู้ที่แก้ไขไม่แล้วเสร็จ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งผลการดำเนินการผ่านศูนย์ร้องทุกข์ 1555
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานให้ที่ประชุมผู้บริหารสำนักฯ ทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2789

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2789

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0774

ตัวชี้วัด : 4.ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ที่ได้รับการแก้ไข ภายใน ๓ วันทำการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **