รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.ร้อยละความสำเร็จของกาารปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 1900-0775

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้สปภ.ได้รวบรวมเอกสารส่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพื่อขอโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธา ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ได้จัดส่งให้สำนักงบฯเรียบร้อยแล้ว และรอการโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธา ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม เพื่อพัฒนาพื้นที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัย (กู้ภัย) ทั้งทางบกและทางน้ำให้มีมาตรฐานและรองรับภารกิจด้านการบริการประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ โดยจะปรับปรุงแฟลตคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง เป็นที่เก็บวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบัน อาคารต่างๆ และแฟลตที่พักอาศัยของข้าราชการมีสภาพชำรุดทรุดโทรม การจัดวางผังอาคารไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ คำนวณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- จัดเก็บข้อมูลจากการก่อสร้่างในปี 2562 (มีผู้รับเหมา ผู้รับจ้างแล้วคิดเป็นร้อยละ 100%)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด