ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 19000000-2769

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวนภาพร แก้วคำ 02 3546858 ต่อ 311

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เพื่อพัฒนาพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัย (กู้ภัย) ทั้งทางบกและทางน้ำให้มีมาตรฐานและรองรับภารกิจด้านการบริการประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ โดยจะปรับปรุงแฟลตคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง เป็นที่เก็บวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบัน อาคารต่างๆ และแฟลตที่พักอาศัยของข้าราชการมีสภาพชำรุดทรุดโทรม การจัดวางผังอาคารไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์

19040000/19040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการพัฒนาพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัย (กู้ภัย) ทั้งทางบกและทางน้ำ - เพิ่อปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน จำนวน 2 หลังเป็นที่พักอาศัยของข้าราชการให้มีสภาพดี เป็นระเบียบเรียบร้อยพ้นจากสภาพทรุดโทรม

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นที่เก็บวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบัน อาคารต่างๆ และแฟลตที่พักอาศัยของข้าราชการมีสภาพชำรุดทรุดโทรม การจัดวางผังอาคารไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ - เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเนื้องานทั้งหมดตามสัญญาจ้าง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธาจากสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1907/00609 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธาจากสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1907/00609 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-20)

60.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ได้จัดส่งให้สำนักงบฯเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-18)

60.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สปภ.ได้รวบรวมเอกสารส่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพื่อขอโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-22)

60.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สปภ.ได้รวบรวมเอกสารส่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพื่อขอโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-23)

40.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-18)

40.00

รวบรวมเอกสารตามที่ฝ่ายการคลังฯแจ้งเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณฯให้สนย.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-29)

35.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารตามที่ฝ่ายการคลังฯแจ้งเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณฯให้สนย.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตามที่ฝ่ายการคลังฯ แจ้งเพิ่มเติม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตามที่ฝ่ายการคลังฯแจ้งเพิ่มเติม
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณฯให้สนย.
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณฯให้สนย.
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโอนงบประมาณให้สนย.
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโอนงบประมาณฯให้สนย.
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2769

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2769

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0775

ตัวชี้วัด : 5.ร้อยละความสำเร็จของกาารปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **