รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ 7) : 1900-0776

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 14.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
65.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-รอลงนามสัญญา ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างดำเนินการ และรอส่งมอบ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง/ส่งมอบ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี หมายถึงหน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งหน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกเหลื่อมปี)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ สำนักงบประมาณฯ จะตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ หากระบบสารสนเทศขัดข้องไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ หน่วยงานต้องจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายพร้อมให้ผู้ประเมินผลตรวจสอบ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- หน่วยงานบันทึกข้อมูลการดำเนินการในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันเสมอ และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ด้วยระบบสารสนเทศ - ตรวจสอบข้อมูลได้ในระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด