ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 19000000-2775

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพรนิภา สุรพงรักตระกูล 02 354 6858 ค่อ 240

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี หมายถึงหน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งหน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกเหลื่อมปี)

19010000/19010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายให้แล้วเสร็จ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งหน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562

เป้าหมายของโครงการ

- เป้าหมาย 7 คะแนน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

9/20/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-26)

60.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 :ดำเนินการตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง และเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การหาตัวผู้รับจ้างและการส่งมอบงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-19)

60.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง/ส่งมอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง/รอส่งมอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง/รอส่งมอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-20)

60.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ / รอส่งมอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-20)

60.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง/รอส่งมอบ/ตั้งฏีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-20)

55.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-23)

50.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-รอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-20)

40.00

20/11/2562 : ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2775

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2775

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0776

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ 7)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 14.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **