รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 . ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (BEST SERVICE) เป้าหมาย 7 คะแนน : 1900-0779

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการให้บริการที่ดีที่สุดปี 2563 (BEST SERVICE) จำนวน 2 โครงการ 1.การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการดีที่สุด ได้แก่ โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย 2.การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่โครงการรักษ์เจ้าพระยา ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินโครงการให้บริการดีที่สุด จัดกิจกรรม 2 โครงการ 1.โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 ศาสนสถานจากเป้าหมาย 37 ศาสนสถาน 2.โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบประชาชนประสบเหตุอุบัติภัยทางน้ำ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินโครงการให้บริการดีที่สุด 1.โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 ศาสนสถานจากเป้าหมาย 37 ศาสนสถาน 2.โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบประชาชนประสบเหตุอุบัติภัยทางน้ำ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม โครงการให้บริการที่ดีที่สุดคือโครงการที่หน่วยงานคิดค้นพัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัวภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ กิจกรรมฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสาธารณสุขกรุงเทพฯ 1.จำนวน 68 ศูนย์บริการ ที่ได้รับการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2.ร้อยละ 80 ของศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพิ่มมากขึ้น 3.ร้อยละ 80 ของนักเรียนรู้วิธีการแจ้งเหตุอัคคีภัย วิธีการเอาตัวรอดได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- 1.จำนวน 68 ศูนย์บริการ ที่ได้รับการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย - 2.ร้อยละ 80 ของศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพิ่มมากขึ้น - 3.ร้อยละ 80 ของนักเรียนรู้วิธีการแจ้งเหตุอัคคีภัย วิธีการเอาตัวรอดได้อย่างถูกต้องปลอดภั

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด