รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 . ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (BEST SERVICE) เป้าหมาย 7 คะแนน : 1900-0779

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม โครงการให้บริการที่ดีที่สุดคือโครงการที่หน่วยงานคิดค้นพัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัวภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ กิจกรรมฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสาธารณสุขกรุงเทพฯ 1.จำนวน 68 ศูนย์บริการ ที่ได้รับการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2.ร้อยละ 80 ของศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพิ่มมากขึ้น 3.ร้อยละ 80 ของนักเรียนรู้วิธีการแจ้งเหตุอัคคีภัย วิธีการเอาตัวรอดได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- 1.จำนวน 68 ศูนย์บริการ ที่ได้รับการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย - 2.ร้อยละ 80 ของศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพิ่มมากขึ้น - 3.ร้อยละ 80 ของนักเรียนรู้วิธีการแจ้งเหตุอัคคีภัย วิธีการเอาตัวรอดได้อย่างถูกต้องปลอดภั

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด