ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุดปี 2563 (BEST SERVICE) : 19000000-2758

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายณัฐชัย บุญทอง 02-2797302

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล โครงการให้บริการที่ดีที่สุดคือโครงการที่หน่วยงานคิดค้นพัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัวภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562) คัดเลือกโครงการศาสนสถานปลอดภัย - การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินโครงการกิจกรรมฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับศาสนสถาน จำนวน ๓๗ ศาสนสถาน (๑ ศาสนสถาน/๑ สถานีดับเพลิงและกู้ภัย รวม ๓๗ แห่ง)และโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้พระ นักบุญ นักบวช รู้จักวิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย สามารถระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง - เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของ พระ นักบุญ นักบวชและบุคลากรใน ศาสนสถาน รวมทั้งลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ สังคมทางอ้อม -เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงหรือลดระดับความรุนแรง และลดระยะเวลาติดต่อลุกลามของการเกิดอัคคีภัย ให้การระงับเหตุอัคคีภัยทันเวลา

เป้าหมายของโครงการ

-อบรมส่งเสริมความรู้ให้พระ นักบุญ นักบวช ในศาสนสถาน จำนวน 37 ศาสนสถาน ให้มีความรู้ในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ -จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับศาสนสถาน ทั้ง 37 ศาสนสถาน - เป้าหมาย ร้อยละ 100 ( 7 คะแนน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

1.โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการ 47 แห่ง ดำเนินการเกินเป้าหมายที่กำหนด 47*100/37 = 127.02% 2.โครงการเจ้าพะยา สำนักป้องกันและบรรเทา่สาธารณภัย ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ได้ปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบเหตุประชาชนประสบเหตุอุบัติภัยทางน้ำ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-20)

85.00

20/8/2563 : 1.โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 34 ศาสนสถานจากเป้าหมาย 37 ศาสนสถาน 2.โครงการเจ้าพะยา สำนักป้องกันและบรรเทา่สาธารณภัย ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ได้ปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบเหตุประชาชนประสบเหตุอุบัติภัยทางน้ำ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-16)

75.00

1.โครงการศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ เป้าหมาย 37 ศาสนสถาน ดำเนินการถึงเดือนกรกฎาคม รวมทั้งสิ้น 23 ศาสนสถาน 2.โครงการรักษ์เจ้าพระยา ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีการจราจรทางน้ำน้อยลงทำให้เข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างสะดวก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-19)

70.00

19/6/2563 : ผลการดำเนินการ เดือน มิ.ย. 2563 1.โครงการศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ เป้าหมาย 37 ศาสนสถาน ดำเนินการถึงเดือนพฤษภาคม รวมทั้งสิ้น 23 ศาสนสถาน และขณะนี้ชะลอการดำเนินการจัดฝึกอบรมการให้ความรู้ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับศาสนสถาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.โครงการรักษ์เจ้าพระยา ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีการจราจรทางน้ำน้อยลง ทำให้เข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างสะดวก

** ปัญหาของโครงการ :-มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-21)

65.00

21/5/2563 : ผลการดำเนินการ เดือน พ.ค. 2563 1.โครงการศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ เป้าหมาย 37 ศาสนสถาน ดำเนินการถึงเดือนพฤษภาคม รวมทั้งสิ้น 23 ศาสนสถาน และขณะนี้ชะลอการดำเนินการจัดฝึกอบรมการให้ความรู้ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับศาสนสถาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.โครงการรักษ์เจ้าพระยา ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีการจราจรทางน้ำน้อยลง ทำให้เข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างสะดวก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/4/2563 :ขณะนี้ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการให้บริการดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส 2 สรุปผลการดำเนินการดังนี้ 1.โครงการศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบ เป้าหมาย 37 ศาสนสถาน ดำเนินการได้ 19 ศาสนสถาน รวมไตรมาสแรก ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 4 ศาสนถาน รวมทั้งสิ้น 23 ศาสนสถาน คิดเป็นร้อยละ 62.16 2.โครงการรักษ์เจ้าพระยา สำนักอำนวยการสาธารณภัย ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบประชาชนประสบเหตุอุบัติภัยทางน้ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ำม่มีเหตุรับแจ้งการช่วยเหลือจากประชาชนที่ได้รับอันตรายจากทางน้ำแต่อย่างใด ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อการดำเนินการตามโครงการศาสนสถานปลอดภัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : ผลการดำเนินโครงการให้บริการดีที่สุด 1.โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 ศาสนสถานจากเป้าหมาย 37 ศาสนสถาน กปก.1 ได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ (วัดดิสานุการาม) ,สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต(วัดจอมสุดาราม) สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร(วัดพรหมวงศ์ศาราม) กปก.2 ได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง(วัดต้นไทรย์),สถานีดับเพลิงและกู้ภัยนาวา(วัดจักรเจริญกรุงไมตรีจิต) สถานีดับเพลิงและกู้ภัย บางรัก(วัดแก้วแจ่มฟ้า),(วัดม่วงแค) กปก.3 ได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน(วัดทองสุทธาราม)(วัดเลียบราษฎร์บำรุง), สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว(วัดลาดพร้าว) กปก.4 ได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน(วัดบำเพ็ญเหนือ)(วัดคลองครุ) ,สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง(วัดพลมานีย์) ,สถานีดับเพลิงและ กู้ภัยหัวหมาก(วัดลาดบัวขาว),สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ(วัดตะกล่ำ) (มัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์) กปก.5 ได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู(วัดราชวรินทร์) ,สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ(วัดสามัคคีสุทธาวาส) กปก.6 ได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค(วัดศาลาแดง) 2.โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบประชาชนประสบเหตุอุบัติภัยทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-18)

45.00

18/2/63:ผลการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ดังนี้ 1.โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 16 ศาสนสถานจากเป้าหมาย 37 ศาสนสถาน 2.โครงการเจ้าพะยา สำนักป้องกันและบรรเทา่สาธารณภัย ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบเหตุประชาชนประสบเหตุอุบัติภัยทางน้ำ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-16)

40.00

16/1/2563 : โครงการให้บริการดีที่สุด มี 2โครงการ ผลการดำเนินการดังนี้ 1.โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 ศาสนสถาน (เป้าหมาย 37 ศาสนสถาน) คิดเป็นร้อยละ 10.81 2.โครงการเจ้าพะยา สำนักป้องกันและบรรเทา่สาธารณภัย ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้พ เฝ้าระวัง ประจำจุดบริการทั้ง 4 จุด บริเวณสะพานพระราม8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร วัดอรุณ เขตบากกอกใหญ่ และห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน ร่วมกับสำนักเทศกิจ โดยออกให้ควมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ทันต่อเหตุการณ์

** ปัญหาของโครงการ :มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในลำน้ำเจ้าพระยา ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบประชาชน ประสบเหตุอุบัติภัยทางน้ำ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-19)

20.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ลากตระเวนในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว และให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุทางน้ำ 4 จุด ได้แก่ 1.บริเวณสะพานพระราม8 ฝั่งธนบุรีเขตบางพลัด 2.บริเวณสวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร 3.บริเวณวัดอรุณราชวรารามบวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ 4.บริเวณห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน

** ปัญหาของโครงการ :มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-18)

0.00

อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.จัดทำและอนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:2.จัดทำรายละเอียดขั้นตอน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:4.ดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:5.ติดตามประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2758

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2758

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0779

ตัวชี้วัด : 3.2 . ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (BEST SERVICE) เป้าหมาย 7 คะแนน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **