รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (ร้อยละ 6) : 1900-0783

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดส่งให้ สยป. ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่าง สปภ.ได้จัดส่งแบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจและแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัด ที่ 4.1“ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล” เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กพ. 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักฯ และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของผลการดำเนินการทั้ง 5 ขั้นตอน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูลตามภารกิจหลัก 2.จัดลำดับความสำคัญตามภารกิจหลัก และพิจารณาคัดเลือก เพื่อดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลจำนวน 1 ฐานข้อมูล 3.จัดทำรายละเอียดขอบเขตของข้อมูล กำหนดแหล่งข้อมูล ออกแบบการจัดเก็บ กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บ จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 4.พัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานครตาม สยป. กำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 5.นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 4 โดยเรื่มนำข้อมูลเข้าครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด