ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 19000000-2802

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นายประสพพร นามจัตุรัส 02 354 6858

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลหลักของสำนักฯ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาสั่งการได้

19030000/19030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลตามภารกิจหลักของสำนักฯ ให้สามารถพิจารณาสั่งการ และเป็นประโยชน์ในการนำฐานข้อมูลไปใช้ได้

เป้าหมายของโครงการ

มีฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของสำนักฯ และสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-21)

35.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดส่งให้ สยป.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูล รูปแบบ แยกประเภท สาธารณภัยต่างๆ เพื่อทำแผนเสนอต่อสำนักงานยุทธศาสตร์และประเมิลผล

** ปัญหาของโครงการ :ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลสถิติโดยตรง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้เกี่ยวข้อง และได้กำหนดหัวข้อฐานข้อมูลที่จะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ข้อมูลสถิติการเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้เกี่ยวข้อง และได้กำหนดหัวข้อฐานข้อมูลที่จะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ข้อมูลสถิติการเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2802

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2802

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0783

ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (ร้อยละ 6)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **