รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : 2000-0735

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
75.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการเสนอโครงการฯเข้ารับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้หารือร่วมกันกับกองพัฒนาระบบงานระบบ ERP และกองควบคุมระบบเครือข่าย สยป.ในประเด็นข้อมูลและทรัพยากรที่ต้องใช้ร่วมกัน Data Center 2. ประชุมบอร์ดอนุกรรมการฯ มีมติให้สำนักงานระบบงบประมาณปรับรายละเอียดและนำเสนอเข้าคณะอนุกรรมการฯอีกครั้ง ในวันที่ 13 มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.เสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 / 2.รายงานผลการพิจารณาโครงการฯ ของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 เสอนผู้บริหารทราบ 3.เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับตัวชี้วัดเนื่องจากติดมาตรการcovid

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance based Budgeting Information System) ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศ หมายถึง ความสำเร็จตามขั้นตอนในการดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ เพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้งานตามกระบวนการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสำหรับรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 300 วัน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20) 2. เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20) 3. จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของงาน (ร้อยละ 20) 4. จัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ 10) 5. ดำเนินการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 10) 6. การก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) (ร้อยละ 10) 7. การบริหรสัญญาจนถึงการตรวจรับ (ร้อยละ 10)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ไม่มี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)