รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : 2000-0735

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการเสนอโครงการฯเข้ารับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้หารือร่วมกันกับกองพัฒนาระบบงานระบบ ERP และกองควบคุมระบบเครือข่าย สยป.ในประเด็นข้อมูลและทรัพยากรที่ต้องใช้ร่วมกัน Data Center 2. ประชุมบอร์ดอนุกรรมการฯ มีมติให้สำนักงานระบบงบประมาณปรับรายละเอียดและนำเสนอเข้าคณะอนุกรรมการฯอีกครั้ง ในวันที่ 13 มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศ หมายถึง ความสำเร็จตามขั้นตอนในการดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ เพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้งานตามกระบวนการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสำหรับรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 300 วัน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20) 2. เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20) 3. จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของงาน (ร้อยละ 20) 4. จัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ 10) 5. ดำเนินการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 10) 6. การก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) (ร้อยละ 10) 7. การบริหรสัญญาจนถึงการตรวจรับ (ร้อยละ 10)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ไม่มี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด