ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(BMA PBIS:Performance- based Budgeting Information System) : 20000000-2357

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวจันทาภา สิริรัตน์/1712

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBeB: Performance-based e-Budgeting) ที่ใช้ได้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีในท้องตลาด มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ และรองรับการขยายตัวในอนาคตต่อไป โดยระบบ BMA PBIS ต้องครอบคลุมการแก้ปัญหาของระบบปัจจุบัน รองรับความต้องการในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตลอดจนอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลด้านการงบประมาณสำหรับใช้สนับสนุนประกอบการตัดสินใจ สามารถเผยแพร่สารสนเทศด้านการงบประมาณสำหรับผู้สนใจ ตลอดจนรองรับการจัดทำงบประมาณตามพระราชบัญญัติการงบประมณ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดหาระบบและจัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสำนักงบประมาณกรุง เทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

20020000/20020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์แบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

มีการออกแบบพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้รองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-23)

30.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาโครงการฯ ของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 เสอนผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าประชุมบอร์ดอนุกรรมการฯ มีมติให้สบง.ปรับรายละเอียดและนำเสนอเข้าคณะอนุกรรมการฯอีกครั้งในวันที่ 13 มค 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเสนอโคงการฯเข้ารับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้หารือร่วมกันกับกองพัฒนาระบบงานระบบ ERP และกองควบคุมระบบเครือข่าย สยป.ในประเด็นข้อมูลและทรัพยากรที่ต้องใช้ร่วมกันบน Data Center

** ปัญหาของโครงการ :ปรับแก้ไขรายละเอียดและนำเข้ารับคำปรึกษาฯ จากผู้ทรงคุณวูฒิพิจารณาอีกครั้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี่

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/11/2019
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :02/12/2019
สิ้นสุด :28/02/2020
ขั้นตอน 3
:ก่อหนี้ผูกพันและบริหารโครงการ
:20%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :24/08/2020
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :03/02/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2357

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2357

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0735

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **