รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 2000-0742

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
95.0000
95 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการตรวจสอบแบบสำรวจความพึงพอใจและกำหนดน้ำหนักคะแนนแต่ละคำถามของแบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจหน่วยงานที่รับบริการและส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานที่รับบริการ และส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการดำเนินการ 2.กำหนดคะแนนของแต่ละข้อคำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจและส่งผลคะแนนให้กองงานผู้ตรวจราชการ 3.ผลสำรวจความพึงพอใจของสำนักงบประมาณ ครั้งที่1/2563 คะแนนเฉลี่ย 3.971 ระดับมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการที่หน่วยงานนั้น ๆ ให้บริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 + ผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 --------------------------------------------------------------------------- จำนวนครั้งของการสำรวจความพึงพอใจ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ไม่มี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด