รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร : 2000-0751

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
50.00
100.0000
100 / 100
4
50.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำและเสนออนุมัติโครงการ ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร 2. จัดทำหลักสูตรและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำหลักสูตรและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดการดำเนินการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกตัวชี้วัดเนื่องจากติดมาตรการ covid

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการและตัวชี้วัดฯ เนื่องจากผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และให้ดำเนินการในปีต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การจัดทำงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านงบประมาณของสำนักและสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เล่ม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27