ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร : 20000000-2355

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางวรรณมาศ สมัครกิจ/1722

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจัดทำโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร เพื่อริเริ่มกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ว่าจ้างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ทบทวนและปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) โดยโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ 5.2.2 มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจในการใช้งบประมาณ ดังนั้น สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจึงต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครและศึกษาแนวทางจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร

20020000/20020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและศักยภาพของข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจในการจ้ดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมายของโครงการ

รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ กทม. ประเภทอำนวยการต้น และระดับชำนาญการพิเศษลงมาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านงบประมาณ สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 42 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ กทม. ประเภทอำนวยการต้น และระดับชำนาญการพิเศษลงมาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านงบประมาณ สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 192 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 42 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-26)

10.00

26/05/2563 : ขอยกเลิกตัวชี้วัดและยกเลิกการดำเนินการในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามหนังสือที่ กท 1902/00356 ลว 7 พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่สามารถดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ได้ทำหนังสือแจ้งไปที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล แล้วว่าไม่สามารถดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามหนังสือที่ กท 1902/00356 ลว 7 พ.ค. 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-25)

10.00

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระยะเวลาดำเนินการเดิมซ้ำซ้อนกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1และ2และมีนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้งดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากโรคระบาดโควิด19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-24)

10.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับกำหนดการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ระยะเวลาการดำเนินการเดิมซ้ำซ้อนกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่1และที่2 และมีนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้งดกิจกรรมต่างๆ อบรม สัมมนา ดูงานต่างประเทศ เนื่องจากโรคระบาดโควิด19

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-23)

10.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับกำหนดการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ระยะเวลาดำเนินการเดิมซ้ำซ้อนกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1และ2

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-24)

10.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางหลักสูตรและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-24)

5.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเสนออนุมัติโครงการอยุ่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำและเสนออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดต่อสถานที่และดูงาน เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่อบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ศึกษาอบรมและดูงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2355

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2355

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0751

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **