รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร : 2100-1025

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00
100
100 / 100
2
65.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ที่ปรึกษาจัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษาสำหรับงานงวดที่ ๒ AS - Is เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕ คนณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ และตามสัญญาจ้างฯ ที่ปรึกษาจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปรึกษาจัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษาสำหรับงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ และตามสัญญาจ้างฯ ที่ปรึกษาจะส่งมอบงานงวดที่ 4 ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุฯ ภายใน 5 ต.ค. 63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) เป็นแนวความคิดใหม่ที่บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับพันธกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบตั้งแต่การกำหนดโจทย์การบริการการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) เพื่อออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับ Architecture ไปจนถึง Roadmapขององค์กร เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวนร้อยละความสำเร็จตามขั้นตอนการดำเนินงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร และให้คำแนะนำและกำกับให้การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จาก 77 หน่วยงาน ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)