ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 : 21000000-3132

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมีน่า สุปินะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การดำเนินการของหน่วยงานในปัจจุบันมีการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนใช้กระดาษเป็นจำนวนมากโปรแกรมการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการตามภารกิจที่สำคัญ ข้อมูลมีการจัดเก็บซ้ำซ้อนและขาดผู้รับผิดชอบสำหรับข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เสนอแนวทางเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างแผนแม่บทฯ และภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า อาทิ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคลากรเป็นต้น เพื่อให้รองรับกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และสังคมดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีการพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ แต่มีปัญหาส่วนใหญ่คือ การขาดความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กับพันธกิจองค์กร (Business) ซึ่งเป็นผลก่อให้เกิดความล้มเหลวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรอาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดซื้อด้วยราคาแพงแต่ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับกระบวนการทางพันธกิจ (Business Process) ไม่ตอบโจทย์ วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ (Business Vision)ขององค์กร รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความซับซ้อนเกินความจำเป็น สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) เป็นแนวความคิดใหม่ที่บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับพันธกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบตั้งแต่การกำหนดโจทย์การบริการการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) เพื่อออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับ Architecture ไปจนถึง Roadmapขององค์กร เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้

21100100/21100100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อมุ่งเน้นไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในการทำงาน (Data Driven Organization) และลดการใช้กระดาษให้มากที่สุด 3. เพื่อกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Single Source โดยมีการกำหนด Data Operation และ Data Governance ที่เหมาะสม 5. เพื่อเป็นแนวทางกำหนดกรอบการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เน้นการเชื่อมโยงระบบผ่านAPIเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการเปิดข้อมูลให้กับ Stakeholder ผ่าน Public API

เป้าหมายของโครงการ

1.รายงานสรุปผลการศึกษา เพื่อคัดเลือกกรอบแนวทางที่เหมาะสมใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของกรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร ที่เหมาะสม และจัดทำรายละเอียดข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรในแต่ละด้านที่สอดคล้องตามกระบวนการโดยระบุถึงข้อมูลหลักของกระบวนการแหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ใช้งานข้อมูล 2. การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนงานตามภารกิจอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรที่พร้อมสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ 3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับภารกิจอย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุฯ ภายใน 5 ต.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-14)

90.00

14/09/2563 : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติตรวจรับงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0510/630 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-11)

90.00

11/09/2563 : ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว (อยู่ที่ฝ่ายการคลัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติรับงานงวดที่ 4 แล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ขณะนี้อยู้ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-16)

75.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-19)

70.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ปรึกษาฯ ดำเนินงานตามสัญญางวดที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-17)

65.00

17/4/2563 : ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-15)

65.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-18)

65.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-21)

60.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติรับงานงวดที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู้ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-25)

55.00

25/1/2563 - อยู่ะหรว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-23)

50.00

23/12/2562 : จัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษา และกำหนดส่งมอบงานงวดที่่ ๒ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

** ปัญหาของโครงการ :๐๐

** อุปสรรคของโครงการ :๐๐

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-21)

45.00

21/12/2562 : ที่ปรึกษาได้ดำเนินการสัมมนานำเสนอผลการศึกษาสำหรับงานงวเที่ ๒ As-is จำนวน ๗๓ คน ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ และตามสัญญาจ้างฯ ที่ปรึกษากำหนดส่งมอบงานงวดที ๒ ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-17)

40.00

17/11/2562 : ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ ๒๒-๖-๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกำหนดส่งมอบงานให้กรุงเทพมหานคร เป็น ๘ งวดงาน ซึ่งขณะนี้ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติรับงานงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ืพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู้ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-10-21)

35.00

21/10/2562 : ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 22-6-2562 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 ซึ่งในงวดงานที่ 1 กำหนดส่งแผนปฏิบัติการตามโครงการโดยละเอียด จัดการสัมมนาเปิดตัวโครงการ Kick-off จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานกรมทางหลวง และจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงในหัวข้อ EA for Executive

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-6-2562 ลงวันที่ 27 ก.ย.62 จำนวน 630 วัน และส่งมอบงานงวดที่ 1
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ส่งมอบงานงวดที่ 2 รายงานผลการศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กรของกทม.ในปัจจุบัน คัดเลือกกรอบแนวทางที่เหมาะสม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมสำหรับCIO นำเสนอผลการศึกษา
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ส่งมอบงานงวดที่ 3 รายงานกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกทม(EA framework) จัดฝึกอบรม สัมมนานำเสนอผลการศึกษา
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ส่งมอบงานงวดที่ 4 รายงานผลการศึกษาสถาปัตยกรรมที่มีแผนการบริหารจัดการและกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่สถาปัตยกรรมองค์กร(Transition Plan) และแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)และกรอบแนวทางการพัฒนา(Roadmap) สัมมนานำเสนอผลการศึกษา
:15%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ส่งมอบงานงวดที่ 5 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการนำแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร
:40%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3132

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3132

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1025

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **