รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ : 2100-1026

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดซึ่งกรุงเทพมหานครใช้ประเมินผลการพัฒนากรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูล หมายถึง กรุงเทพมหานครมีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดระดับเมืองครบทุกตัวชี้วัด ระบบ หมายถึง ระบบในการรายงาน บันทึก วิเคราะห์ ประมวลผลและสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดระดับเมือง โดยมีการนำระบบ IT มาสนับสนุนการดำเนินการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัดระดับเมืองที่มีข้อมูลรองรับ x 100 ตัวชี้วัดทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบและจัดทำขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด