รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ : 2100-1026

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
86.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการให้กองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นำเรื่องกิจกรรมการจัดเก็บตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูล ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องโสดสถิตย์ โดยที่ประชุมฯ มีความเห็นให้กองยุทธศาสตร์และกสศ.ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพิ่มเติมข้อมูล เช่น นิยาม วิธีการคำนวณหรือเกณฑ์การประเมิน แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล และกองยุทธศาสตร์ฯ ที่รับผิดชอบ ลงในระบบ BMA Monitor ในส่วนของชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้ใช้ชุดข้อมูลเดียวกับมิติที่ 4.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเชื่อมชุดข้อมูลประกอบลงในฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองในระบบ BMA Monitor โดยกองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกันเชื่อมข้อมูลในส่วนของตนเองที่รับผิดชอบ และฝ่ายเทคนิคของกองสารสนเทศภูมิศาสตร์จะดำเนินการเชื่อมข้อมูลลงระบบให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลประกอบตัวชี้วัดระดับเมือง เป็นจำนวน 194 ตัวชี้วัด จาก 258 ตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1700 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยผลการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองมีข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งสิ้น 223 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อละ 86.43

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดซึ่งกรุงเทพมหานครใช้ประเมินผลการพัฒนากรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูล หมายถึง กรุงเทพมหานครมีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดระดับเมืองครบทุกตัวชี้วัด ระบบ หมายถึง ระบบในการรายงาน บันทึก และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดระดับเมือง โดยมีการนำระบบ IT มาสนับสนุนการดำเนินการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัดระดับเมืองที่มีข้อมูลรองรับ x 100 ตัวชี้วัดทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบและจัดทำขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด