ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ : 21000000-3140

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1511

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการพัฒนาตามเป้าหมายของการพัฒนาระดับประเทศ เพื่อใช้ใน การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศ และเป็นไปตามแนวโน้มการพัฒนาของโลก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองจัดเป็นข้อมูลฐานที่มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร การกำหนดแผนงานโครงการซึ่งทำให้กรุงเทพมหานครเกิดการพัฒนาอย่างมีทิศทาง เป้าหมาย และสามารถแสดงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนาเมือง จึงควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นเครื่องมือในการดำเนินการดังกล่าว สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในกระบวนการวางแผน การติดตามประเมินผลตลอดจนการกำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร จึงได้จัดทำกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ ขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่เป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงาน การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองให้เป็นระบบ มีความเป็นปัจจุบัน และง่ายต่อการใช้งานทั้งในด้านของการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่สามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร การรายงาน การพัฒนาในทุกระดับ และการติดตามประเมินผล 3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองสำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย สั่งการให้ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองที่เป็นระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1700 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยผลการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองมีข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งสิ้น 223 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อละ 86.43

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : มีหนังสือกยบ. ด่วนที่สุด ที่ 0502/1050 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองของสยป. ให้กองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อดำเนินการติดตามข้อมูลประกอบของตัวชี้วัดที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ จำนวน 223 ตัวชี้วัด จาก 258 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 86.43 และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.43 (2020-08-19)

86.43

19/8/2563 :มีหนังสือกยบ. ด่วนที่สุด ที่ 0502/1050 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองของสยป. ให้กองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อดำเนินการติดตามข้อมูลประกอบของตัวชี้วัดที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ จำนวน 223 ตัวชี้วัด จาก 258 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 86.43 และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแก่ปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-23)

60.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล เชื่อมตัวชี้วัดที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ ขณะนี้ได้ตัวชี้วัดระดับเมืองมีชุดข้อมูลแล้ว จำนวน 223 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 86 พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำ Infographic เพื่อจัดเตรียมประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-15)

75.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเชื่อมชุดข้อมูลประกอบลงในฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองในระบบ BMA Monitor โดยกองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกันเชื่อมข้อมูลในส่วนของตนเองที่รับผิดชอบ และฝ่ายเทคนิคของกองสารสนเทศภูมิศาสตร์จะดำเนินการเชื่อมข้อมูลลงระบบให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-22)

65.00

22/5/2563 : ตัวชี้วัดระบบเมืองจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 258 ตัวชี้วัด ได้ถูกนำเข้าระบบฐานข้อมูล BMA Monitor เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือ สยป. ที่ กท 0502/713 ลว 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ ซึ่ง ผอ. สยป.ขอหารือในเรื่องการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-23)

55.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดของกองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำเนินการลงคำนิยาม เกณฑ์การประเมิน และแหล่งข้อมูลในระบบฐานข้อมูล BMA Monitor เพื่อให้ข้อมูลในระบบครบถ้วน สมบูรณ์ทุกตัวชี้วัดระดับเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-13)

45.00

13/3/2563 มีหนังสือที่ กท 0502/337 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ประสานให้กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ออกแบบแผนการจัดเก็บ/การสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง โดยได้แนบ QR Cose เพื่อดาวน์โหลดบัญชีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมชุดข้อมูลประกอบ เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด และข้อมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อประสานการออกแบบแผนการจัดเก็บ/การสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองกับกองสารสนเทศภูมิศาสตร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้กองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์รวบรวมข้อมูลและพิจารณาข้อมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ ดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่วมประชุมกับกองยุทธศาสตร์ต่างๆในส่วนของข้อมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลประกอบหลังจากกองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวชี้วัด เพื่อรวมรวมและดำเนินการวิเคราะห์ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดพร้อมข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดพร้อมข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการประสานและตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประสานการออกแบบแผนการจัดเก็บ/การสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลแก่หน่วยงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและนำเข้าสู่ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3140

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3140

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1026

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
86.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **