รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 2100-1032

ค่าเป้าหมาย ระดับคะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับคะแนน : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
4.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลส่งสำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2562 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อตกลงความเสี่ยงจากการเกิดโรคจากแมลงและสัตว์ก่อโรคภายในสถานที่ทำงาน และความเสี่ยงในงานการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานผลการดำเนินการครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยทราบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการได้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2.1 เป็นการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการทำงานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทำงานและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี โดยนำหลักการและแนยวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ได้แก่ การสืบค้น การประเมินอันตรายหรือประเมินความเสี่ยง และการควบคุม มาประยุกต์ใช้เพื่อนำมาสู่การดำเนินการควบคุมและป้องกันอันตราย ด้วยมาตรการ วิธีการที่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมอันตรายดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามหลักการและแนวทางดังกล่าว โดยเฉพาะการสืบค้น และประเมินอัตรายหรือความเสี่ยงจากการทำงานของหน่วยงานตนเอง ทั้งนี้ปัจจุบันทุกหน่วยงานมีข้อมูลในส่วนที่พร้อม นำไปพิจารณาดำเนินการในขั้นต่อไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ระดับที่ 1 มีการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินอันตรายจากการทำงาน โดยเลือกความเสี่ยง 3 ลำดับแรก ระดับที่ 2 2.1 จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 3 ความเสี่ยง 2.3 จัดส่งโครงการ/กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2561 2.4 ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดครบถ้วนทุกความเสี่ยง 2.4 กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน ระดับที่ 3 ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ระดับที่ 4 4.1 จัดทำแนวทาง ข้อปฏิบัติ คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในสังกัด 4.2 เวียนแจ้งให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ ติดตามผล/ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.3 ติดตามผล/ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแนวทางข้อมปฏิบัติ คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ระดับที่ 5 5.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมจัดส่งผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดให้สำนักอนามัย ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 5.2 เป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเอกสารหลักที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดให้สำนักอนามัย ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สนอ. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด