ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล : 21000000-3145

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวศิริพร ศิริผล โทร 1505

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

21010200/21010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ หรือสุขภาพอันเนื่องจากการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 4 หน่วยงานมีการดำเนินงานและพัฒนางานด้านชีวอนามัยเพื่อจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูงให้มีสภาพที่สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ที่สำนักงานเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งส่วนราชการต่างๆให้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงจากการทำงานที่มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน แล้วปรากฏว่างานที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 2 ลำดับแรก คือ ความเสี่ยงในการเกิดโรคจากแมลงและสัตว์ก่อโรคภายในสถานที่ทำงาน เช่น แมลงสาบ หนู ยุง เป็นต้น และความเสี่ยงในงานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และสำนักงานเลขานุการได้พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยจำนวน 1 งาน คือ ความเสี่ยงจากการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.2 ของ สยป. ให้สำนักงานอนามัยทราบ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 เรียบร้อยแล้ว และรอระหว่างดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน (แบบ OCC1 (63)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงาน เพื่อนำมาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงสุดอย่างน้อย 2 งาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3145

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3145

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1032

ตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ระดับคะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับคะแนน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **