ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล : 21000000-3145

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวศิริพร ศิริผล โทร 1505

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ หรือสุขภาพอันเนื่องจากการทำงาน โดยกำหนดแผนการดำเนินงานในลักษณะต่อเนื่อง โดยเป็นการต่อยอดพัฒนางานเดิม และขยายผลการดำเนินงานจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยมุ่งหวังให้มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในสังกัด

21010200/21010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดโรคภัยในการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 4 หน่วยงานมีการดำเนินงานและพัฒนางานด้านชีวอนามัยเพื่อจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูงให้มีสภาพที่สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : ดำเนินการได้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-18)

98.00

18/08/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครั้ง 4 สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสาร เพื่อนำส่งสำนักอนามันในวันที้ 17 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/06/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครั้ง 3 สำนักอนามัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครั้ง 3 สำนักอนามัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/04/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครั้ง 3 สำนักอนามัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-30)

20.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อตกลงความเสี่ยงจากการเกิดโรคจากแมลงและสัตว์ก่อโรคภายในสถานที่ทำงาน และความเสี่ยงในงานการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-24)

10.00

24/02/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อตกลงความเสี่ยงจากการเกิดโรคจากแมลงและสัตว์ก่อโรคภายในสถานที่ทำงาน และความเสี่ยงในงานการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-23)

18.00

23/01/2563 : อยู่ระหว่างปรับแก้โครงการฯตามคำแนะนำของสำนักอนามัย ซึ่งต้องดำเนินแล้วเสร็จใน 5 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ที่สำนักงานเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งส่วนราชการต่างๆให้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงจากการทำงานที่มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน แล้วปรากฏว่างานที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 2 ลำดับแรก คือ ความเสี่ยงในการเกิดโรคจากแมลงและสัตว์ก่อโรคภายในสถานที่ทำงาน เช่น แมลงสาบ หนู ยุง เป็นต้น และความเสี่ยงในงานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และสำนักงานเลขานุการได้พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยจำนวน 1 งาน คือ ความเสี่ยงจากการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.2 ของ สยป. ให้สำนักงานอนามัยทราบ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 เรียบร้อยแล้ว และรอระหว่างดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน (แบบ OCC1 (63)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงาน เพื่อนำมาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงสุดอย่างน้อย 2 งาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงาน เพื่อนำมาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงสุดอย่างน้อย 2 งาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.2 ของ สยป. ให้สำนักงานอนามัยทราบ
:10%
เริ่มต้น :2018-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการแจ้งส่วนราชการต่างๆ ให้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงจากการทำงานที่มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความเสี่ยง
:70%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3145

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3145

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1032

ตัวชี้วัด : 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ระดับคะแนน : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับคะแนน : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **