รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมีผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร : 2100-1035

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน : 16

ผลงานที่ทำได้ หน่วยงาน : 16

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หน่วยงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
80.00
100
100 / 100
4
16.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบและแจ้งหน่วยงานทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำหนังสือประสานกองยุทธศาสตร์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานระดับสำนัก ทั้ง 16 สำนัก ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.หน่วยงานระดับสำนักที่มีผลการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 16 สำนัก และมีผลคะแนนเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ 1)สำนักยุทธศาสตร์-และประเมินผล สำนักการระบายน้ำ ผลคะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 2) สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ผลคะแนน คิดเป็นร้อยละ 98 และ 3)สำนักงาน ก.ก. ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 95 2. หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ที่สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัดตามที่กำหนดไว้ในแผน (พิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดเจรจาฯ) จำนวน 16 หน่วยงาน โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักการจราจรและขนส่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หน่วยงาน หมายถึง ระดับสำนัก ที่กองในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน หมายถึง แนวทางการดำเนินการของหน่วยงานในการจัดการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยการกำหนดยุทธศาสตร์มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การประเมินสถานการณ์ของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานที่สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัดตามที่กำหนดไว้ในแผน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 2. มีผลสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของหน่วยงาน แบบการพิจารณาคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)