ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 21000000-3136

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางปทิตตา ศาสตรพันธ์ 1544

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ตามแนวทางที่กำหนด และเพื่อให้หน่วยงานมีกระบวนการจัดทำแผนที่ถูกต้องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อประเมินคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อประเมินคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน 2. เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้แผนฯ ของหน่วยงานมีลักษณะที่เป็นแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

16 หน่วยงาน (ระดับสำนัก)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : จัดทำสรุปผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 2 และภาพรวมการดำเนินงานตัวชี้วัด “หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร” นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานระดับสำนัก ดังนี้ 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากผลสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานระดับสำนัก ซึ่งผลการประเมินพบว่า หน่วยงานระดับสำนัก จำนวน 16 สำนัก มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัดเจรจาตกลงฯ และมีผลสำเร็จ ในการดำเนินงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักการจราจรและขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ๒) สำนักเทศกิจ คิดเป็นร้อยละ 88.89 และ 3) สำนักการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดเจรจาตกลงฯ ของหน่วยงานระดับสำนัก รวมทั้งสิ้น 101 ตัวชี้วัด ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 87 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 ตัวชี้วัด โดยดำเนินการแล้วเสร็จ และมีผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 85 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 2 ตัวชี้วัด สำหรับตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการทั้ง 14 ตัวชี้วัด มีความคืบหน้าในการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานระดับสำนัก ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปและนำเรียน ผอ.สยป.ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-23)

85.00

23/7/2563 : จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครของหน่วยงานระดับสำนัก ครั้งที่ 1 ดังนี้ 1. หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ที่สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัดตามที่กำหนดไว้ในแผน (พิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดเจรจาฯ) รวม 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักการแพทย์ (ร้อยละ 87.5) และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 75) 2. หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการฯ รวม 14 หน่วยงาน รวม 62 ตัวชี้วัด โดยผลการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป จำนวน 23 ตัวชี้วัด และน้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวน 39 ตัวชี้วัด โดยจะสรุปผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ได้นำเรียนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้ความเห็นชอบแจ้งกองยุทธศาสตร์ประสาน ติดตาม และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 รายละเอียดตามหนังสือฯ ที่ 0502/981 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-22)

80.00

22/6/2563 : จัดทำหนังสือประสานกองยุทธศาสตร์ให้ส่งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานระดับสำนัก ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 มิ.ย.63 ตามหนังสือที่ กท 0502/828 ลงวันที่ 11 ม.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/5/2563 : เสนอ ผอ.สยป.ให้ความเห็นชอบตามที่กยบ.เสนอให้กองยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานระดับสำนัก ตามแบบสรุปผลการดำเนินงาน (หนังสือที่ กท 0502/626 ลงวันที่ 24 เม.ย.63) และ ผอ.สยป.ได้สั่งการให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับกองยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง กยบ.ได้ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้แทนของกองยุทธศาสตร์แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. ณ ห้องไตรรัตน์ และจะได้ประสานให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานฯ ส่งให้ กยบ. จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 มิ.ย.63 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 ส.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/04/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน (ระดับสำนัก) แล้ว ตามหนังสือที่ กท 0502/486 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 และเวียนแจ้งให้หน่วยงานทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0502/684 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ผอ.สยป.พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานที่มีผลต่อการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-22)

65.00

22/3/2563 : สรุปผลการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของหน่วยงาน (ระดับสำนัก) เรียบเร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบและเวียนแจ้งหน่วยงานทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-23)

60.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินคุณภาพแผนฯ เพื่อนำเรียนปลัดกรุุงเทพมหานคร และแจ้งผลการประเมินคุณภาพแผนฯ ให้หน่วยงานระดับสำนักทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน โดยกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้แจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบแผนส่งผลการประเมินคุณภาพแผน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-21)

20.00

21/11/2562 : แจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานจัดทำโครงการยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับให้กองยุทธศาสตร์ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในความรับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 และออกแบบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563
:10%
เริ่มต้น :2019-10-10 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-10 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แจ้งแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-08 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-08 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-25 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-25 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-31 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-31 00:00:00
ขั้นตอน 6
:กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-01-13 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-13 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3136

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3136

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1035

ตัวชี้วัด : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมีผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน : 16

ผลงานที่ทำได้ หน่วยงาน : 16

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หน่วยงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
16.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **