ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 21000000-3136

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางปทิตตา ศาสตรพันธ์ 1544

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ตามแนวทางที่กำหนด และเพื่อให้หน่วยงานมีกระบวนการจัดทำแผนที่ถูกต้องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อประเมินคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อประเมินคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน 2. เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้แผนฯ ของหน่วยงานมีลักษณะที่เป็นแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

16 หน่วยงาน (ระดับสำนัก)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน โดยกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้แจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบแผนส่งผลการประเมินคุณภาพแผน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-21)

20.00

21/11/2562 : แจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานจัดทำโครงการยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับให้กองยุทธศาสตร์ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในความรับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 และออกแบบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563
:10%
เริ่มต้น :2019-10-10
สิ้นสุด :2019-10-10
ขั้นตอน 2
:แจ้งแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-25
สิ้นสุด :2019-11-25
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 5
:ประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-31
สิ้นสุด :2019-12-31
ขั้นตอน 6
:กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-01-13
สิ้นสุด :2020-01-13
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-16
สิ้นสุด :2020-09-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3136

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3136

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1035

ตัวชี้วัด : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมีผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน : 16.0000

ผลงานที่ทำได้ หน่วยงาน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หน่วยงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **