รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : 2100-1037

ค่าเป้าหมาย เล่ม : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ เล่ม : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เล่ม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
20.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
70.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่มีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต แต่มีการเตรียมการเพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ 2 และ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เพื่อขับเคลื่อนให้สำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต สยป.โดย กยบ.ดำเนินการบริหารจัดการในช่วงไตรมาสที่ 2 ดังนี้ 1.ทำหนังสือถึง สก.สยป. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 2 ตามโครงการฯ ให้ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือ ที่ กท 0502/154 ลว 29 ม.ค. 2563 และประสานฝ่ายการคลังทราบว่า สยป.มีหนังสือถึงผอ.สำนักงบประมาณ กทม. แล้วตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0501/254 ลว 3 ก.พ. 2563 2. ทำหนังสือขอเห็นชอบผอ.สยป. ในการมอบหมายภารกิจให้กองยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบสำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ตามแนวทางที่กำหนด และเวียนให้กองยุทธศาสตร์ฯ ทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0502/212 ลว 12 ก.พ. 2563 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/244 ลว 19 ก.พ. 2563 ขณะนี้ กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ประสานภาคีในพื้นที่เพื่อหาความร่วมมือ และร่างกำหนดการจัดประชุมร่วมกับสำนักงานเขต กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้จัดประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตในสถานการณ์การแพร่-ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus Disease 2019 : COVID – 19) เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องโสดสถิตย์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผลเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานออกแบบรูปแบบกิจกรรมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต และผู้แทนกองยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ นั้น กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้จัดทำสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ 1. รัฐบาลและกรุงเทพมหานครมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะปลอดภัย และให้เลื่อนหรืองดกิจกรรมที่มีคนมาร่วมจำนวนมากยากแก่การควบคุมฯ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 และสาระสำคัญของการประชุม-คณะรัฐมนตรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 2. ที่ประชุมฯ ได้มีความเห็นร่วมกันว่า กิจกรรมที่ 2 และ 3 ภายใต้โครงการรับฟัง-ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต เป็นการจัดประชุม-เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ โดยงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก แต่ให้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตเพื่อให้ได้เป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้ 2.1 ทะเบียนประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เขต/กลุ่มเขต ประกอบด้วย รายชื่อประชาคม บทบาท ภารกิจ กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ และผู้แทนฯ พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 2.2 ข้อมูลบริบท ที่สะท้อนปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมาจากการหารือกับสถาบัน-การศึกษาและภาคราชการที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม 2.3 โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (Pilot Project) ที่ประชาคมพิจารณาจากข้อมูลบริบทของพื้นที่ หรือที่ประชาคมดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 3. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบกิจกรรม-ตามโครงการฯ ทบทวนการจัดทำกรอบเวลา (Time frame) และการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมฯ ของแต่ละพื้นที่ รวมถึงสื่อสารผลการประชุมให้ผู้บริหารและข้าราชการในส่วนราชการทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ความก้าวหน้าตามกระบวนการของกิจกรรม โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามองค์ประกอบของรายงานผลการศึกษาฯ รายละเอียด ดังนี้ ๑. รวบรวมทะเบียนประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เขต/กลุ่มเขต ๒. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในแต่ละสำนักงานเขต (รายละเอียดตามผลความคืบหน้า (โครงการ))

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ความก้าวหน้าตามกระบวนการของกิจกรรม โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามองค์ประกอบของรายงานผลการศึกษาฯ รายละเอียด ดังนี้ 1. รวบรวมทะเบียนประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เขต/กลุ่มเขต 2. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในแต่ละสำนักงานเขต (รายละเอียดตามผลความคืบหน้า (โครงการ)) โดยข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีการรายงานบัญชีประชาคมครบถ้วนแล้ว และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับกลุ่มการปฏิบัติการของสำนักงานเขต ดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ ดังนี้ 1. กลุ่มกรุงธนใต้ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) กับผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประชาคมในพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้แล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 และได้ร่างประเด็น - การฟื้นฟูศักยภาพของคลองบางมด และคลองบางประทุม - การฟื้นฟู รักษา และต่อยอดสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า - การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว - การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง - การเก็บข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ และจัดประชุมตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมต่อประเด็นการพัฒนากับหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 2. กลุ่มกรุงธนเหนือ จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธาน 3. กลุ่มกรุงเทพกลาง จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราชเทวี โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ) เป็นประธาน 4. กลุ่มกรุงเทพเหนือ จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธาน 5. กลุ่มกรุงเทพใต้ กำหนดจัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต และ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ Futuretales Labs โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) เป็นประธาน 6. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กำหนดปฏิทินรับฟังความคิดฯ ดังนี้ - สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) (5 สค.63) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และประชาคมในพื้นที่ (6 สค.63) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์และนางวันทนีย์ วัฒนะ) โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) เป็นประธาน (11 สค. 63) ณ สำนักงานเขตประเวศ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต หมายถึง การแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2460/2552 เรื่อง การแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 2. รายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนา เชิงพื้นที่ หมายถึง ผลการศึกษาปัจจัยบริบท/ต้นทุนของพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต โดยจะต้องมีองค์ประกอบของการดำเนินการ ดังนี้ 1) การจัดทำทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขต 2) ข้อมูลบริบท ที่สะท้อนปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมาจากการหารือกับสถาบันการศึกษาและหรือภาคราชการที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม 3) โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (Pilot Project) ที่ประชาคมพิจารณาจากข้อมูลบริบทของพื้นที่ หรือที่ประชาคมดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือแก้ไขปัญหาของพื้นที่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนเล่มรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. หนังสือเชิญประชุม 2. แนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคม 3. ผลการศึกษา 4. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด