รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต : 2100-1037

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ หมายถึง การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาชนต่อการพัฒนาในแต่ละพื้นที่เขต ประกอบด้วยปัญหา ความต้องการที่นำไปสู่การกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาเขต กลุ่มเขต และของกรุงเทพมหานครในภาพรวม โดยจะต้องมีองค์ประกอบของการดำเนินการ ดังนี้ 1.1 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 1.2 ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมาจากผู้แทนกลุ่มประชาคมต่างๆ ในพื้นที่เขตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มประชาคม 1.3 ข้อสรุปที่นำเสนอเป็นชุดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ 1.4 ชุดนโยบายที่ได้จากกิจกรรมได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของประเด็นนโยบาย/เรื่องที่ระบุในชุดนโยบาย 2. สำนักงานเขต หมายถึง 50 สำนักงานเขต 3. ภาคประชาชน หมายถึง ตัวแทนกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของแต่ละสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สำนักงานเขตที่ดำเนินการครบตามองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ x 100 สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. หนังสือเชิญประชุม 2. แนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคม 3. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 50 สำนักงานเขต 4. ข้อสรุปที่ได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติ 5. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด