ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต : 21000000-3137

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นางสาวปริณดา มีฉล่าด โทร 1544

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเด็นท้าทายสำคัญในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครที่สะท้อนจากการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) คือ แผนระดับต่างๆ ของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาบางด้านมีปัญหารุนแรง และซับซ้อน ต้องจัดทำแผนเฉพาะด้าน และบางพื้นที่มีปัญหารุนแรงเฉพาะเรื่องต้องจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะ ประกอบกับกลไกในการบริหาร-ประเทศที่เปิดกว้างให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการเข้าร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ โดยในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยเพื่อรองรับความท้าทายดังกล่าว คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย “เมืองธรรมาภิบาล” โดยมีความคาดหวังว่ากรุงเทพมหานครจะมีเวทีริเริ่มนโยบาย และตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมกล่าวคือ มุ่งหวังให้มีกลไก และกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การพัฒนา กำหนดกิจกรรมโครงการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ รวมไปถึงการร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงได้จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตขึ้น โดยให้ทุกกลุ่มเขตจัดเวทีในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาพื้นที่ของประชาชน ซึ่งผลของการดำเนินโครงการจะทำให้ได้ข้อมูล ปัญหา ความต้องการที่นำไปสู่การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาเขต กลุ่มเขต และของกรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไป

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนและ/หรือภาคประชาสังคม ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ และกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวม 2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาคประชาชนในการเข้าร่วมกำหนดนโยบายและทิศทาง การพัฒนาพื้นที่ และเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการปรับบทบาทเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม

เป้าหมายของโครงการ

3.1 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลนำเสนอแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของ ภาคประชาชนและ/หรือภาคประชาสังคมเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตจำนวน 1 ครั้ง 3.2 กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 6 กลุ่ม มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมประมวลสรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประกอบ การกำหนดนโยบาย และการจัดทำแผนงาน/โครงการ 3.3 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นต่อหน่วยงานและภาคประชาสังคม จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้จัดประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus Disease 2019 : COVID – 19) เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องโสดสถิตย์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผลเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานออกแบบรูปแบบกิจกรรมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต และผู้แทนกองยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ที่ประชุมฯ ได้มีความเห็นร่วมกันว่า กิจกรรมที่ 2 และ 3 ภายใต้โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต เป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ โดยงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก แต่ให้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตเพื่อให้ได้เป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้ 1 ทะเบียนประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เขต/กลุ่มเขต ประกอบด้วย รายชื่อประชาคม บทบาท ภารกิจ กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ และผู้แทนฯ พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 2 ข้อมูลบริบท ที่สะท้อนปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมาจากการหารือกับสถาบัน-การศึกษาและภาคราชการที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม 3 โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (Pilot Project) ที่ประชาคมพิจารณาจากข้อมูลบริบทของพื้นที่ หรือที่ประชาคมดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบกิจกรรม-ตามโครงการฯ ทบทวนการจัดทำกรอบเวลา (Time frame) และการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมฯ ของแต่ละพื้นที่ รวมถึงสื่อสารผลการประชุมให้ผู้บริหารและข้าราชการในส่วนราชการทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus Disease 2019 : COVID – 19) จึงงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก แต่ให้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตเพื่อให้ได้เป้าหมายที่สำคัญ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : กยบ.ดำเนินการสำหรับการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม ดังนี้ 1.ทำหนังสือถึง สก.สยป. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 2 ตามโครงการฯ ให้ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือ ที่ กท 0502/154 ลว 29 ม.ค. 2563 และประสานฝ่ายการคลังทราบว่า สยป.มีหนังสือถึงผอ.สำนักงบประมาณ กทม. แล้วตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0501/254 ลว 3 ก.พ. 2563 2. ทำหนังสือขอเห็นชอบผอ.สยป. ในการมอบหมายภารกิจให้กองยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบสำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ตามแนวทางที่กำหนด และเวียนให้กองยุทธศาสตร์ฯ ทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0502/212 ลว 12 ก.พ. 2563 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/244 ลว 19 ก.พ. 2563 ขณะนี้ กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ประสานภาคีในพื้นที่เพื่อหาความร่วมมือ และร่างกำหนดการจัดประชุมร่วมกับสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : ผู้อำนวยการสำนักฯ ลงนามอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และกำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อม (Kick-off) ในวันที่ 21 มค. 63

** ปัญหาของโครงการ :รอเงินงวดเพื่อดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อม (kick-off) ในวันที่ 21 มค. 63 ทั้งนี้ส่งเรื่องถึง รป. แล้ว และ รป. ส่งเรื่องให้ สงป. กทม. พิจารณาการปรับแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับเป้าหมายการดำเนินการโครงการทำให้ต้องปรับแผนให้ปลัดอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการให้ส่วยราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบในที่ประชุมผู้บริหารฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องจากมีการเปลี่ยนเป้าหมายในโครงการจากเดิมที่โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ เป็นโอนงบประมาณให้ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 2
:นำเสนอให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :29/11/2019
ขั้นตอน 3
:โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :16/12/2019
สิ้นสุด :14/01/2020
ขั้นตอน 4
:สำนักงานเขตในกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จากภาคประชาสังคม
:20%
เริ่มต้น :15/01/2020
สิ้นสุด :15/05/2020
ขั้นตอน 5
:กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตสรุปและประเมินผล การดำเนินงานส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อนำเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :15/05/2020
สิ้นสุด :30/06/2020
ขั้นตอน 6
:คณะทำงานย่อยรายพื้นที่ของ สยป. (กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต) จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคม และภาคีที่เกี่ยวข้อง (รายพื้นที่และรายประเด็นการพัฒนา)
:10%
เริ่มต้น :17/02/2020
สิ้นสุด :30/06/2020
ขั้นตอน 7
:คณะทำงานย่อยรายพื้นที่ของสยป.ฯ สรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงานการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :30/06/2020
สิ้นสุด :15/07/2020
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่
:25%
เริ่มต้น :01/07/2020
สิ้นสุด :31/07/2020
ขั้นตอน 9
:สยป. ประมวลความต้องการและข้อเสนอในการพัฒนากรุงเทพมหานคร จัดพิมพ์เอกสารสรุปผลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
:5%
เริ่มต้น :01/08/2020
สิ้นสุด :31/08/2020
ขั้นตอน 10
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :01/09/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3137

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3137

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1037

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **