ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต : 21000000-3137

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวปริณดา มีฉล่าด โทร 1544

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ประเด็นท้าทายสำคัญในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครที่สะท้อนจากการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) คือ แผนระดับต่างๆ ของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาบางด้านมีปัญหารุนแรง และซับซ้อน ต้องจัดทำแผนเฉพาะด้าน และบางพื้นที่มีปัญหารุนแรงเฉพาะเรื่องต้องจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะ ประกอบกับกลไกในการบริหาร-ประเทศที่เปิดกว้างให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการเข้าร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ โดยในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยเพื่อรองรับความท้าทายดังกล่าว คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย “เมืองธรรมาภิบาล” โดยมีความคาดหวังว่ากรุงเทพมหานครจะมีเวทีริเริ่มนโยบาย และตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมกล่าวคือ มุ่งหวังให้มีกลไก และกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การพัฒนา กำหนดกิจกรรมโครงการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ รวมไปถึงการร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงได้จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตขึ้น โดยให้ทุกกลุ่มเขตจัดเวทีในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาพื้นที่ของประชาชน ซึ่งผลของการดำเนินโครงการจะทำให้ได้ข้อมูล ปัญหา ความต้องการที่นำไปสู่การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาเขต กลุ่มเขต และของกรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไป

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนและ/หรือภาคประชาสังคม ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ และกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวม 2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาคประชาชนในการเข้าร่วมกำหนดนโยบายและทิศทาง การพัฒนาพื้นที่ และเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการปรับบทบาทเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม

เป้าหมายของโครงการ

3.1 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลนำเสนอแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของ ภาคประชาชนและ/หรือภาคประชาสังคมเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตจำนวน 1 ครั้ง 3.2 กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 6 กลุ่ม มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมประมวลสรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประกอบ การกำหนดนโยบาย และการจัดทำแผนงาน/โครงการ 3.3 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นต่อหน่วยงานและภาคประชาสังคม จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : ผู้อำนวยการสำนักฯ ลงนามอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และกำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อม (Kick-off) ในวันที่ 21 มค. 63

** ปัญหาของโครงการ :รอเงินงวดเพื่อดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อม (kick-off) ในวันที่ 21 มค. 63 ทั้งนี้ส่งเรื่องถึง รป. แล้ว และ รป. ส่งเรื่องให้ สงป. กทม. พิจารณาการปรับแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับเป้าหมายการดำเนินการโครงการทำให้ต้องปรับแผนให้ปลัดอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการให้ส่วยราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบในที่ประชุมผู้บริหารฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องจากมีการเปลี่ยนเป้าหมายในโครงการจากเดิมที่โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ เป็นโอนงบประมาณให้ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:นำเสนอให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 4
:สำนักงานเขตในกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จากภาคประชาสังคม
:20%
เริ่มต้น :2020-01-15
สิ้นสุด :2020-01-15
ขั้นตอน 5
:กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตสรุปและประเมินผล การดำเนินงานส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อนำเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-05-15
สิ้นสุด :2020-05-15
ขั้นตอน 6
:คณะทำงานย่อยรายพื้นที่ของ สยป. (กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต) จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคม และภาคีที่เกี่ยวข้อง (รายพื้นที่และรายประเด็นการพัฒนา)
:10%
เริ่มต้น :2020-02-17
สิ้นสุด :2020-02-17
ขั้นตอน 7
:คณะทำงานย่อยรายพื้นที่ของสยป.ฯ สรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงานการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-30
สิ้นสุด :2020-06-30
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่
:25%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 9
:สยป. ประมวลความต้องการและข้อเสนอในการพัฒนากรุงเทพมหานคร จัดพิมพ์เอกสารสรุปผลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 10
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3137

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3137

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1037

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **