ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต : 21000000-3137

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปริณดา มีฉล่าด โทร 1544

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประเด็นท้าทายสำคัญในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครที่สะท้อนจากการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) คือ แผนระดับต่างๆ ของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาบางด้านมีปัญหารุนแรง และซับซ้อน ต้องจัดทำแผนเฉพาะด้าน และบางพื้นที่มีปัญหารุนแรงเฉพาะเรื่องต้องจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะ ประกอบกับกลไกในการบริหาร-ประเทศที่เปิดกว้างให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการเข้าร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ โดยในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยเพื่อรองรับความท้าทายดังกล่าว คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย “เมืองธรรมาภิบาล” โดยมีความคาดหวังว่ากรุงเทพมหานครจะมีเวทีริเริ่มนโยบาย และตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมกล่าวคือ มุ่งหวังให้มีกลไก และกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การพัฒนา กำหนดกิจกรรมโครงการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ รวมไปถึงการร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงได้จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตขึ้น โดยให้ทุกกลุ่มเขตจัดเวทีในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาพื้นที่ของประชาชน ซึ่งผลของการดำเนินโครงการจะทำให้ได้ข้อมูล ปัญหา ความต้องการที่นำไปสู่การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาเขต กลุ่มเขต และของกรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไป

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนและ/หรือภาคประชาสังคม ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ และกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวม 2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาคประชาชนในการเข้าร่วมกำหนดนโยบายและทิศทาง การพัฒนาพื้นที่ และเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการปรับบทบาทเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม

เป้าหมายของโครงการ

3.1 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลนำเสนอแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของ ภาคประชาชนและ/หรือภาคประชาสังคมเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตจำนวน 1 ครั้ง 3.2 กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 6 กลุ่ม มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมประมวลสรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประกอบ การกำหนดนโยบาย และการจัดทำแผนงาน/โครงการ 3.3 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นต่อหน่วยงานและภาคประชาสังคม จำนวน 1 ครั้ง แก้ไขเป็น 1) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดประชุมนำเสนอแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและ/หรือภาคประชาสังคม เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต จำนวน 1 ครั้ง 2) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จากการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-28)

100.00

28/08/2563 : กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ได้ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้ 1. เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 88,255.- บาท (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 2. การประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ โดยทุกกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้รวบรวมเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ดงนี้ ได้มีการรายงานบัญชีประชาคมครบถ้วนแล้ว และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับกลุ่มการปฏิบัติการของสำนักงานเขต ดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ ดังนี้ 1. กลุ่มกรุงธนใต้ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) กับผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประชาคมในพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้แล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 และได้ร่างประเด็น - การฟื้นฟูศักยภาพของคลองบางมด และคลองบางประทุม - การฟื้นฟู รักษา และต่อยอดสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า - การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว - การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง - การเก็บข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ และจัดประชุมตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมต่อประเด็นการพัฒนากับหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง (สนน., สจส. และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว)เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้แทนจากภาควิชาการในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันอาศรมศิลป์ และประชาคมในพื้นที่ได้ร่วมกันกำหนดภาพอนาคตและประเด็นการพัฒนา ที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) สวนเกษตร 2) คลอง ๓) ป่าชายเลน ชายทะเล 4) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ๕) การจัดการจราจร รถ-เรือ-ราง ๖) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ๗) การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และภูมิทัศน์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรุปและเสนอข้อมูลให้แก่ประชาคมและผู้บริหารกทม. 2. กลุ่มกรุงธนเหนือ จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยมีรป.กทม. (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธาน โดยมีผู้แทนจากภาควิชาการในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันอาศรมศิลป์ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ และกำหนดประเด็นข้อเสนอแนะการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน Smart phone การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของดีกรุงธนเหนือ และจัดครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ สนข.บางพลัด 3. กลุ่มกรุงเทพกลาง จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราชเทวี โดยมีรป.กทม. (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ) เป็นประธาน และจัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีผู้แทนจากภาควิชาการในพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันกำหนดประเด็นข้อเสนอแนะการพัฒนาสำหรับพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ได้แก่ การปรับปรุงการเข้าถึงและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพเหนือ จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีผอ.สยป. เป็นประธาน และจัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตจตุจักร โดยมี รผอ.สยป. เป็นประธาน ได้ประเด็นสำคัญ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ และกำหนดจัดการประชุมอีกครั้งเพื่อนำเสนอโครงการวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมี รป.กทม. (นางวันทนีย์ วัฒนะ) เป็นประธาน 5. กลุ่มกรุงเทพใต้ กำหนดจัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต และ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ Futuretales Labs โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) เป็นประธาน มีผู้แทนจากภาควิชาการในพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และประชาคมในพื้นที่ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาของกลุ่มกรุงเทพใต้ใน 6 ประเด็น คือ 1) สิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว 2) ภูมิทัศน์เมือง 3) สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 4) ความร่วมมือ 5) ย่านเศรษฐกิจและนวัตกรรม และ 6) การขนส่งและการจราจร 6. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กำหนดปฏิทินรับฟังความคิดฯ ดังนี้ 1. สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) (5 สค.63) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2. สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และประชาคมในพื้นที่ (6 สค.63) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3. สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์และนางวันทนีย์ วัฒนะ) โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) เป็นประธาน (11 สค. 63) ณ สำนักงานเขตประเวศ ได้ร่วมกันกำหนดประเด็นการพัฒนา ที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายทางบก 2) การพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายทางน้ำ และ 3) การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการขออนุมัติปรับรายละเอียดโครงการฯ โดยงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปรับลดงบประมาณลงเหลือ 164,800.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ กท 0502/710 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/08/2563 : แต่ละกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต และจะเสนอผลการประชุมและประเด็นที่ได้จากการศึกษาฯ ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/07/2563 : ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีการรายงานบัญชีประชาคมครบถ้วนแล้ว และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับกลุ่มการปฏิบัติการของสำนักงานเขต ดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ ดังนี้ 1. กลุ่มกรุงธนใต้ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) กับผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประชาคมในพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้แล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 และได้ร่างประเด็น - การฟื้นฟูศักยภาพของคลองบางมด และคลองบางประทุม - การฟื้นฟู รักษา และต่อยอดสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า - การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว - การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง - การเก็บข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ และจัดประชุมตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมต่อประเด็นการพัฒนากับหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 2. กลุ่มกรุงธนเหนือ จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธาน 3. กลุ่มกรุงเทพกลาง จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราชเทวี โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ) เป็นประธาน 4. กลุ่มกรุงเทพเหนือ จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธาน 5. กลุ่มกรุงเทพใต้ กำหนดจัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต และ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ Futuretales Labs โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) เป็นประธาน 6. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กำหนดปฏิทินรับฟังความคิดฯ ดังนี้ 1. สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) (5 สค.63) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2. สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และประชาคมในพื้นที่ (6 สค.63) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3. สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์และนางวันทนีย์ วัฒนะ) โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) เป็นประธาน (11 สค. 63) ณ สำนักงานเขตประเวศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/06/2563 : 1. จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ดังนี้ -กลุ่มกรุงธนใต้ มีการจัดเวทีค้นหาประเด็นของพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษา ได้ประเด็นพื้นที่สีเขียวที่ดีที่สุดในกทม. กิจกรรมของดีกรุงธนใต้ ธนบุรีวิถีใหม่ และหน้าบ้านหน้าคลอง ทั้งนี้ในส่วนของทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขต รวบรวมได้ 63 ประชาคม และมีแผนจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในช่วง มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 โดย 18 มิถุนายน 2563 ได้นัดหมายประชุมกับดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี และ 3cProject เพื่อเจาะลึกในส่วนของศักยภาพการใช้ประโยชน์ของคลองในพื้นที่ - กรุงเทพใต้ รวบรวมทะเบียนประชาคมเรียบร้อยแล้ว จัดทำข้อมูลพื้นฐานเขต ข้อมูลทั่วไป/ สถานการณ์ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ฯลฯ และข้อมูลอื่น ๆ ในเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ Swot จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต จำนวน 10 สำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว และจัดตั้งกลุ่มไลน์ผู้แทนประชาคมของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสยป. ที่รับผิดชอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเขต และผู้แทนประชาคมเขต และมีแผนจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในช่วง กรกฎาคม 2563 - กรุงเทพเหนือ รวบรวมทะเบียนประชาคม และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลพื้นฐานเขต มีแผนจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในช่วง มิถุนายน 2563 เนื่องจากผู้แทนภาคสถาบันการศึกษาจะไม่สะดวกในเดือน กรกฏาคม ที่เปิดเทอมแล้ว - กลุ่มกรุงเทพกลาง รวบรวมทะเบียนประชาคม และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลพื้นฐานเขต มีแผนจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในช่วง มิถุนายน 2563 - กลุ่มกรุงเทพตะวันออก รวบรวมทะเบียนประชาคม และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลพื้นฐานเขต และติดตามความร่วมมือผู้แทนภาคสถาบันการศึกษาที่ได้ทาบทามไว้ มีแผนจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในช่วง กรกฎาคม 2563 - กลุ่มกรุงธนเหนือ รวบรวมทะเบียนประชาคม และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลพื้นฐานเขต และมีแผนจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในช่วง มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 2. ประสานกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการขอใช้ประโยชน์จากระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร (GIS Portal) ให้เอื้อต่อการซึ่งระบบเอื้อต่อการศึกษาศักยภาพ/บริบทของพื้นที่ และจัดรายงานการศึกษาฯ ตามโครงการฯ ตาม link http://bmaportal.cdg.co.th/enterprise/apps/webappviewer/index.html?id=7d7a551b530043daaddb00dbda622ef7 โดยเป็นการรวบรวม secondary data (ข้อมูลทุติยภูมิที่มีการจัดเก็บไว้แล้ว) เป็น layer ไว้ให้เลือก และระบบยังสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการนำเสนอของผู้ใช้งานได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-24)

60.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่าง 1. แจ้งเปลีายนแปลงแนวทางให้สำนักงานเขตทราบ พร้อมทั้งขอให้สำนักงานเขตจัดทำทะเบียนประชาคมในพื้นที่เพื่อแจ้งให้สยป. ทราบ 2. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) จะปลอดภัย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 2.ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้โปรดเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การดำเนินการกิจกรรมที่ 1 และ 2 ภายใต้โครงการฯ ที่เป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus Disease 2019 : COVID – 19) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ที่ กท 0502/400 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ผลของการปรับรูปแบบโครงการฯ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและกิจกรรม ดังนี้ 1. เป้าหมายจากเดิมเป็น 1) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดประชุมนำเสนอแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและ/หรือภาคประชาสังคม เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต จำนวน 1 ครั้ง 2) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จากการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 2. รายละเอียดโครงการจากเดิมเป็น กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้สำนักงานเขตและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม เป็นเงิน 40,000.- บาท ผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน กิจกรรมที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ (ระดับกลุ่ม- การปฏิบัติงานของสำนักงานเขต/สำนักงานเขต) มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี-แอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม เป็นเงิน 124,800.- บาท ผู้เข้าร่วมประชุม 540 คน ทั้งนี้ ให้ถัวจ่ายได้ตามความเป็นจริง ในกรณีที่งบประมาณยอดใดยอดหนึ่งไม่พอจ่าย แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ อำนาจอนุมัติเป็นของปลัดกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 23 ขณะนี้ ดำเนินการจัดทำหนังสือชี้แจงแนวทาง (ที่เปลี่ยนแปลง) และเวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อทราบและจัดทำทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้วตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/770 ลว. 24 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายรายละเอียดโครงการ โดยการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ภายใต้โครงการฯ ที่เป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก แต่ให้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตเพื่อให้ได้เป้าหมายที่สำคัญ คือ ทะเบียนประชาคม ข้อมูลบริบท และโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ของแต่ละกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต/สำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้จัดประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus Disease 2019 : COVID – 19) เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องโสดสถิตย์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผลเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานออกแบบรูปแบบกิจกรรมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต และผู้แทนกองยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ที่ประชุมฯ ได้มีความเห็นร่วมกันว่า กิจกรรมที่ 2 และ 3 ภายใต้โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต เป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ โดยงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก แต่ให้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตเพื่อให้ได้เป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้ 1 ทะเบียนประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เขต/กลุ่มเขต ประกอบด้วย รายชื่อประชาคม บทบาท ภารกิจ กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ และผู้แทนฯ พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 2 ข้อมูลบริบท ที่สะท้อนปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมาจากการหารือกับสถาบัน-การศึกษาและภาคราชการที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม 3 โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (Pilot Project) ที่ประชาคมพิจารณาจากข้อมูลบริบทของพื้นที่ หรือที่ประชาคมดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบกิจกรรม-ตามโครงการฯ ทบทวนการจัดทำกรอบเวลา (Time frame) และการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมฯ ของแต่ละพื้นที่ รวมถึงสื่อสารผลการประชุมให้ผู้บริหารและข้าราชการในส่วนราชการทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus Disease 2019 : COVID – 19) จึงงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก แต่ให้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตเพื่อให้ได้เป้าหมายที่สำคัญ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : กยบ.ดำเนินการสำหรับการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม ดังนี้ 1.ทำหนังสือถึง สก.สยป. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 2 ตามโครงการฯ ให้ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือ ที่ กท 0502/154 ลว 29 ม.ค. 2563 และประสานฝ่ายการคลังทราบว่า สยป.มีหนังสือถึงผอ.สำนักงบประมาณ กทม. แล้วตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0501/254 ลว 3 ก.พ. 2563 2. ทำหนังสือขอเห็นชอบผอ.สยป. ในการมอบหมายภารกิจให้กองยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบสำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ตามแนวทางที่กำหนด และเวียนให้กองยุทธศาสตร์ฯ ทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0502/212 ลว 12 ก.พ. 2563 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/244 ลว 19 ก.พ. 2563 ขณะนี้ กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ประสานภาคีในพื้นที่เพื่อหาความร่วมมือ และร่างกำหนดการจัดประชุมร่วมกับสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/01/2563 : ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมการดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ในส่วนของกิจกรรมที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ มีประสิทธิภาพ โดยเกิดการทำงานเชิงบูรณาการในกระบวนการกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่างสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักงานเขต และลดภาระของสำนักงานเขตในการบริหารจัดการกิจกรรม และปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน) ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/2421 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1906/00093 เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ จะต้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 2 ให้ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมฯ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :มีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานที่กระทบเป้าหมายการดำเนินการ ทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : ผู้อำนวยการสำนักฯ ลงนามอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และกำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อม (Kick-off) ในวันที่ 21 มค. 63

** ปัญหาของโครงการ :รอเงินงวดเพื่อดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อม (kick-off) ในวันที่ 21 มค. 63 ทั้งนี้ส่งเรื่องถึง รป. แล้ว และ รป. ส่งเรื่องให้ สงป. กทม. พิจารณาการปรับแผน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับเป้าหมายการดำเนินการโครงการทำให้ต้องปรับแผนให้ปลัดอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการให้ส่วยราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบในที่ประชุมผู้บริหารฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องจากมีการเปลี่ยนเป้าหมายในโครงการจากเดิมที่โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ เป็นโอนงบประมาณให้ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำข้อมูลการประชุม เอกสาร สรุปขั้นตอน คู่มือประกอบการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมนำเสนอให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางดำเนินงาน และสรุปผล
:35%
เริ่มต้น :2020-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทาง (ที่เปลี่ยนแปลง) และเวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อทราบและจัดทำทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขต
:5%
เริ่มต้น :2020-04-10 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-10 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและภาควิชาการในพื้นที่จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลบริบท/ต้นทุนของพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและภาควิชาการในพื้นที่วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ที่นำเสนอโครงการ/กิจกรรมสำคัญ (Pilot Project)
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3137

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3137

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1037

ตัวชี้วัด : กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ค่าเป้าหมาย เล่ม : 6

ผลงานที่ทำได้ เล่ม : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เล่ม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **