รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมือง : 2100-1039

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างปรับแแก้รายละเอียดโครงการ และประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาเมือง ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. สมาชิกเครือข่าย ประกอบด้วย 1.1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร 1.2 ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร 2. กำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ชัดเจน สามารถติดต่อสื่อสารถึงสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 3. มีจัดประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดจำนวนเครือข่ายที่เกิดขึ้น

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจำนวนเครือข่าย และการดำเนินงานภายหลังการดำเนินโครงการเเล้วเสร็จ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด