ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร : 21000000-3141

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

12.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 12.00

นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1514, 1549

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินการเพื่อผลักดันแผนพัฒนาในระดับต่างๆ เป็นการดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และพันธกิจของแต่ละหน่วยงานของกรุงเทพมหานครยังขาดการวางแผน พัฒนาและการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งแผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณ เช่น ความสอดคล้อง ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ การเชื่อมต่อระบบคมนาคม ขนส่งมวลชน การระบายน้ำ การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เห็นว่าเพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานในระดับต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ รวมถึงจัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการพัฒนาด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยอย่างรวดเร็ว มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ของหน่วยงานและและการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในระดับกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

21050200/21050200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับหลักการและแนวคิด ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองแบบบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอย่างรอบด้าน และบูรณาการการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบูรณาการ ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวคิด กระบวนการ วิธีการ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ มาเป็นต้นแบบในการปรับใช้เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของกรุงเทพมหานครได้ 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 37 คน และ กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 เครือข่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-27)

12.00

27/12/2562 : 1.อยู่ระหว่างปรับเเก้รายละเอียดโครงการ ได้เเก่ สถานที่ศึกษาดูงานและงบประมาณ ก่อนขออนุมัติโครงการที่ปรับแก้แล้ว 2. ประสานวิทยากร และสถานที่ดูงาน 3.ประสานสถานที่ฝึกอบรมใน กทม. และที่พักระหว่าง ณ จังหวัดที่ดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : 1. เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 รอง.ผอ.สยป.(อณุสราฯ) ผอ.กยบ.และเจ้าหน้าที่ เข้าหารือกับผอ.สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อร่วมออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 2. กำหนดหารือเพื่อออกแบบหลักสูตรครั้งต่อไปในวันที่ 2 ธ.ค. 62 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-11)

3.00

11/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดรายละเอียดโครงการ จัดทำเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประสานวิทยากร และสถานที่จัดสัมมนาฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ประสานรายละเอียดการศึกษาดูงานและ ที่พัก
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดสัมมนาฯ ภายในกรุงเทพมหานคร
:25%
เริ่มต้น :2020-02-17
สิ้นสุด :2020-02-17
ขั้นตอน 7
:เดินทางเพื่อศึกษาดูงานจังหวัดขอนแก่น
:25%
เริ่มต้น :2020-02-24
สิ้นสุด :2020-02-24
ขั้นตอน 8
:ติดตามประเมินผล สรุปผล การดำเนินการและจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3141

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3141

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1039

ตัวชี้วัด : มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมือง

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **