รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน : 2100-1040

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสังคมเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ณ ห้องนพรัตน์ / วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผอ.สยป. อนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน / วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ประชุมสำนักพัฒนาสังคม และกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต เพื่อรับทราบและเตรียมการในเบื้องต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 / วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม เพื่อสรุปแนวทางและรูปแบบการดำเนินการฯ ให้แก่สำนักงานเขต ก่อนเข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.๓0 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ไม่รวมถึงชุมชนที่อยู่ระหว่างการยกเลิกสถานะหรือคณะกรรมการชุมชนมีองค์ประกอบไม่ครบตามหลักเกณฑ์จนไม่สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้ แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง แผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในแต่ละชุมชนซึ่งเกิดจากคนในชุมชนมาร่วมกันคิด ร่วมกันกำหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน หากพบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ก็สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินงานต้องมี 2 องค์ประกอบ 1. ชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชน 2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ วิธีการคำนวณ (จำนวนชุมชนที่ดำเนินการครบทั้ง 2 องค์ประกอบ * 100)/จำนวนชุมชนทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในกรุงเทพมหานคร 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด