รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต : 2100-1040

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
20.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
86.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสังคมเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ณ ห้องนพรัตน์ / วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผอ.สยป. อนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน / วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ประชุมสำนักพัฒนาสังคม และกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต เพื่อรับทราบและเตรียมการในเบื้องต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 / วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม เพื่อสรุปแนวทางและรูปแบบการดำเนินการฯ ให้แก่สำนักงานเขต ก่อนเข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.๓0 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้แทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน -ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ปฏิบัติราชการแทน) ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ให้ 50 สำนักงานเขต เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1906/00174 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 -สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมแจ้งชุมชนเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน โดยบางสำนักงานเขตได้จัดประชุมเรียบร้อยแล้ว แต่บางสำนักงานเขตมีการชะลอเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 [ข้อมูลเพิ่มเติม ในปี พ.ศ. 2562 มีชุมชนที่ได้จัดทำแผนพัฒนาชุมชนไปแล้ว จำนวน 1,182 ชุมชน (ข้อมูลจากสำนักพัฒนาสังคม) และข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563 กรุงเทพมหานครมีชุมชนทั้งสิ้น 2,068 ชุมชน ดังนั้นจะมีชุมชนดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาชุมชนเดิมที่ได้จัดทำแล้ว จำนวน 1,182 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 57.16 และชุมชนที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนใหม่ จำนวน 886 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 42.84]

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.การจัดกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางฯ สำนักงานเขตสามารถจัดประชุมได้ จำนวน 17 สำนักงานเขต (ร้อยละ 34) ไม่สามารถจัดประชุมได้ จำนวน 33 สำนักงานเขต (ร้อยละ 66) 2.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้โอนงบประมาณให้สำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต จำนวนเงิน 3,267,440.-บาท / เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 16 สำนักงานเขต (ร้อยละ 32) จำนวนเงิน 583,203.-บาท (ร้อยละ 17.85) / ส่งคืนเงินเรียบร้อยแล้ว 12 สำนักงานเขต (ร้อยละ 24) จำนวนเงิน 774,695.-บาท (ร้อยละ 23.71) / ยังไม่ประสงค์คืนเงิน 38 สำนักงานเขต (ร้อยละ 76) จำนวนเงิน 1,909,542.-บาท (ร้อยละ 58.44) 3.สำนักงานเขตที่มีโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-2564 จำนวน 40 สำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 80 4.สำนักงานเขตที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-2564 มีจำนวน 10 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตหลักสี่ ขณะนี้สำนักงานเขตยังคงมีการดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน ทางกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการจะให้สำนักงานเขตสรุปผลการดำเนินโครงการอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีสำนักงานเขตที่นำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำนวน 43 สำนักงานเขต (ยกเว้นสำนักงานเขตดินแดง บางขุนเทียน บางบอน ราชเทวี ลาดพร้าว สัมพันธวงศ์ และหลักสี่) คิดเป็นร้อยละ 86 โดยจำแนกเป็นโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 343 โครงการ/กิจกรรม และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 273 โครงการ/กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ทั้งนี้ไม่รวมถึงชุมชนที่อยู่ระหว่างการยกเลิกสถานะหรือคณะกรรมการชุมชนมีองค์ประกอบไม่ครบตามหลักเกณฑ์จนไม่สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้ - แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง แผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในแต่ละชุมชนซึ่งเกิดจากคนในชุมชนมาร่วมกันคิด ร่วมกันกำหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน หากพบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ก็สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตได้ - โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชน หมายถึง โครงการสำคัญของชุมชนที่ได้จัดทำขึ้นจากคนในชุมชนได้ร่วมกันคิดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในแต่ละชุมชน - การบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนได้รับการพิจารณาและบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนสำนักงานเขตที่นำโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือ 2564 X 100) / 50 สำนักงานเขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ผลสำรวจโครงการ/กิจกรรมของชุมชนที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด