ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต : 21000000-3142

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

วรมณี ปทุมชัย โทร. 1511

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเน้นการจัดการแก้ไขปัญหาหรือการสนับสนุนการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่บ้าน/ชุมชน แต่ชุมชนไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อรองรับงบประมาณในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทำให้พลาดโอกาสในการได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา รวมถึงมีชุมชนบางส่วนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งปัญหาหรือข้อจำกัดดังกล่าวสามารถจัดการแก้ไขได้โดยการผลักดันหรือสนับสนุนให้ชุมชนมีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมสำหรับพัฒนาชุมชนของตนเองไว้ล่วงหน้า โดยจัดทำเป็นแผนพัฒนาชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ นอกจากจะใช้ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกลไกปกติของกรุงเทพมหานครแล้ว ยังสามารถที่จะนำแผนพัฒนาชุมชนเสนอขอรับทุนดำเนินการจากแหล่งทุนต่าง ๆ อีกทั้งความต้องการของชุมชนที่สะท้อนผ่านแผนพัฒนาชุมชนยังสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขต รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไปได้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้นหาปัญหา ความต้องการ การกำหนดแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหา จนสามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชนได้

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสนับสนุนให้สำนักงานเขต 50 เขต ผลักดันให้ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-21)

20.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-13)

10.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เตรียมจัดประชุมเชิญสำนักพัฒนาสังคม และกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตเพื่อรับทราบและเตรียมการในเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : ได้มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และกำลังปรับรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักพัฒนาสังคมมีตัวชี้วัดการดำเนินงานเดียวกัน การดำเนินงานโครงการดังกล่าวจึงต้องมีการกำหนดแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักพัฒนาสังคม เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:นำเสนอสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:สำนักงานเขตนำเสนอให้กรรมการชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบกระบวนการขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:สำนักงานเขตดำเนินการสนับสนุนชุมชนในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนตามรูปแบบและแนวทางที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:สำนักงานเขตสรุปและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละเขตส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 8
:สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสรุปผลและรายงานภาพรวมความต้องการของชุมชนในกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3142

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3142

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1040

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **