ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต : 21000000-3142

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วรมณี ปทุมชัย โทร. 1511

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเน้นการจัดการแก้ไขปัญหาหรือการสนับสนุนการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่บ้าน/ชุมชน แต่ชุมชนไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อรองรับงบประมาณในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทำให้พลาดโอกาสในการได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา รวมถึงมีชุมชนบางส่วนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งปัญหาหรือข้อจำกัดดังกล่าวสามารถจัดการแก้ไขได้โดยการผลักดันหรือสนับสนุนให้ชุมชนมีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมสำหรับพัฒนาชุมชนของตนเองไว้ล่วงหน้า โดยจัดทำเป็นแผนพัฒนาชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ นอกจากจะใช้ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกลไกปกติของกรุงเทพมหานครแล้ว ยังสามารถที่จะนำแผนพัฒนาชุมชนเสนอขอรับทุนดำเนินการจากแหล่งทุนต่าง ๆ อีกทั้งความต้องการของชุมชนที่สะท้อนผ่านแผนพัฒนาชุมชนยังสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขต รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไปได้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้นหาปัญหา ความต้องการ การกำหนดแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหา จนสามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชนได้

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสนับสนุนให้สำนักงานเขต 50 เขต ผลักดันให้ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (ณ เดือนมกราคม 2563 มีจำนวนชุมชน 2,068 ชุมชน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินงานได้ว่ามีสำนักงานเขตที่นำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำนวน 44 สำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยจำแนกเป็นโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 343 โครงการ/กิจกรรม และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 273 โครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :แม้การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ แต่กระบวนการทำงานและข้อมูลที่ได้จากการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของชุมชน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงบทบาทภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับพื้นที่และระดับกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-24)

95.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการฯ รายงานป.กทม.เพื่อทราบ ซึ่งผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดพบว่ามีสำนักงานเขตที่มีโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 มีจำนวน 43 สำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 86 และจัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอความเห็นชอบแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ 2. จัดส่งแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตตามแนวทาง ภายในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ทาง e-mail

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอความเห็นชอบ แจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ 2. ตรวจสอบข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔ และข้อมูลชื่อชุมชน จำนวนชุมชน ณ ปัจจุบัน และ3.จัดส่งแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตตามแนวทางของโครงการ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 (ได้ประสานข้อมูลเพิ่มเติม สพส. แจ้งว่าได้อบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชนไปแล้ว 9 รุ่น จาก 15 รุ่น และชุมชนจะสามารถทำแผนพัฒนาชุมชนได้ครบภายในเดือนสิงหาคม 2563 นี้)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-17)

80.00

17/6/2563 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการของสำนักเขต 1.กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางฯ สามารถจัดประชุมได้ จำนวน 17 สำนักงานเขต (ร้อยละ 34) ไม่สามารถจัดประชุมได้ จำนวน 33 สำนักงานเขต (ร้อยละ 66) 2.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้โอนงบประมาณให้สำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต จำนวนเงิน 3,267,440.-บาท / เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 16 สำนักงานเขต (ร้อยละ 32) จำนวนเงิน 583,203.-บาท (ร้อยละ 17.85) / ส่งคืนเงินเรียบร้อยแล้ว 12 สำนักงานเขต (ร้อยละ 24) จำนวนเงิน 774,695.-บาท (ร้อยละ 23.71) / ยังไม่ประสงค์คืนเงิน 38 สำนักงานเขต (ร้อยละ 76) จำนวนเงิน 1,909,542.-บาท (ร้อยละ 58.44) 3.สำนักงานเขตที่มีโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-2564 จำนวน 40 สำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 80 4.สำนักงานเขตที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-2564 มีจำนวน 10 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตหลักสี่ ขณะนี้สำนักงานเขตยังคงมีการดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน ทางกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการจะให้สำนักงานเขตสรุปผลการดำเนินโครงการอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ได้รับผลกระทบจากCOVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-15)

65.00

15/5/2563 : เวียนหนังสือแจ้งสำนักงานเขตให้ประเมินและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ 1. รายงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต ตามแบบรายงาน 1 และ 2. ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนตามแผนพัฒนาชุมชน ตามแบบรายงาน 2 โดยขอให้ส่งแบบรายงานที่ 1 และ 2 พร้อมแผนพัฒนาชุมชนที่ได้มีการดำเนินการจัดทำแล้ว ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ (.docx/.xlsx/.pdf) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sed.bma173@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/802 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : จากการประชุมพิจารณาปรับปรุงภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสยป. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณืการแพร่ระบาดของ COVID 19 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติให้ปรับตัวชี้วัดการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต และประสานแจ้งกองยุทธศาสตร์ตรวจสอบจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนที่ได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ของสำนักงานเขตที่รับผิดชอบ ซึ่งได้ดำเนินการเวียนแจ้งใน website สยป. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ กท 0502/563 ลงวันที่ 10 เมาายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมแจ้งชุมชนเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน โดยบางสำนักงานเขตได้จัดประชุมเรียบร้อยแล้ว แต่บางสำนักงานเขตมีการชะลอเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 [ข้อมูลเพิ่มเติม ในปี พ.ศ. 2562 มีชุมชนที่ได้จัดทำแผนพัฒนาชุมชนไปแล้ว จำนวน 1,182 ชุมชน (ข้อมูลจากสำนักพัฒนาสังคม) และข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563 กรุงเทพมหานครมีชุมชนทั้งสิ้น 2,068 ชุมชน ดังนั้นจะมีชุมชนดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาชุมชนเดิมที่ได้จัดทำแล้ว จำนวน 1,182 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 57.16 และชุมชนที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนใหม่ จำนวน 886 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 42.84]

** ปัญหาของโครงการ :มีการแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ส่งผลกกระทบต่อการจัดประชุมของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-04)

50.00

4/3/2563 :1. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ปฏิบัติราชการแทน) ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ให้ 50 สำนักงานเขต เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1906/00174 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 2. สำนักงานเขตอยู่ระหว่างจัดทำโครงการและปฏิทินการดำเนินงานเพื่อเตรียมประชุมแจ้งชุมชนรับทราบแนวทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-23)

40.00

23/1/2563 : จัดประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้แทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อดำเนินการตามแนวทางฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-21)

20.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-13)

10.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เตรียมจัดประชุมเชิญสำนักพัฒนาสังคม และกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตเพื่อรับทราบและเตรียมการในเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : ได้มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และกำลังปรับรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักพัฒนาสังคมมีตัวชี้วัดการดำเนินงานเดียวกัน การดำเนินงานโครงการดังกล่าวจึงต้องมีการกำหนดแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักพัฒนาสังคม เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำเสนอสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำนักงานเขตนำเสนอให้กรรมการชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบกระบวนการขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สำนักงานเขตดำเนินการสนับสนุนชุมชนในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนตามรูปแบบและแนวทางที่กำหนด
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ให้คำแนะนำสำนักงานเขตในการเชื่อมโยงแผน พัฒนาชุมชนกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมบรรจุ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สำนักงานเขตสรุปและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละเขตส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสรุปผลและรายงานภาพรวม
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3142

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3142

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1040

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
88.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **