รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) : 2100-1049

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
25.00
100.0000
100 / 100
3
85.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 โดยได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลเข้าระบบในช่วงต้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนเมษายน 2563) และจะดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุงระบบในระยะต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการสรุปผลข้อมูลจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะครึ่งปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครอย่างครบวงจร - อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการระบบและจัดทำรายละเอียดผลการสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หมายถึง ระบบสำหรับการวัดและการติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นรายไตรมาส 2. การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานหรือ โครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยมีการรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ 3. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หมายถึง การดำเนินการพัฒนาระบบฯ แล้วเสร็จการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฯ และการรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบในระยะต่อไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากคะแนนความสำเร็จของขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1. การดำเนินการพัฒนาระบบฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละความสำเร็จร้อยละ 25 2. ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้งานในระบบฯ มากกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 60 หาความพึงพอใจน้อยกว่าร้อยละ 85 คิดความสำเร็จตามสัดส่วนที่เกิดขึ้นจริง 3. มีการรวบรวมข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงพัฒนาระบบในระยะต่อไป คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 15

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จากเอกสารสรุปผลการดำเนินงานและระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด