ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (งบประมาณประจำ) : 21000000-3160

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 1515, 1547

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในฐานะส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร และดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) จึงมีแนวคิดในการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21040100/21040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้มีความรวมเร็ว มีประสิทธิภาพและสามารถแสดงข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกได้

เป้าหมายของโครงการ

1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ 2. มีการนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ดำเนินการประเมินความประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ระบบ 4. นำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ระบบ โดยขณะนี้มีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 85.71

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-23)

85.00

23/6/2563 : - ดำเนินการสรุปผลข้อมูลจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะครึ่งปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครอย่างครบวงจร - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการระบบ ผ่าน Google Form อยู่ระหว่างรวบรวมผลความพึงพอใจและสรุปข้อเสนอแนะต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-27)

85.00

27/5/2563 : ดำเนินการจัดทำสรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) ปี พ.ศ. 2563 ระยะครึ่งปี เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอให้เจ้าภาพยุทธศาสตร์ทบทวนข้อมูล เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ในเดือนมิถุนายน 2563 และจะดำเนินการสอบถามความพึงพอใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงระบบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-21)

85.00

21/4/2563 : เจ้าภาพยุทธศาสตร์เข้าใช้ระบบและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลฯ​ระยะครึ่งปี เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-29)

85.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างการติดตามความก้าวหน้าของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.​๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระยะครึ่งปี โดยกำหนดการรายงานข้อมูลในวันที่ 10 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-23)

85.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างการติดตามความก้าวหน้าของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.​๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระยะครึ่งปี โดยกำหนดการรายงานข้อมูลในวันที่ 10 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-19)

70.00

19/2/2563 : ดำเนินการกำหนดปฏิทินสำหรับการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยเริ่มรายงานผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มีนาคม 2563) ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-23)

60.00

23/1/2563 : ดำเนินการปรับปรุงระบบตามที่ประชุมได้เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการกำหนดสิทธิผู้ใข้งานระบบให้แก้เจ้าภาพยุทธศาสตร์ทั้ง 5 หน่วยงานได้แก่ สำนักการศึกษา สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักการแพทย์ และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามการรายงานข้อมูลและปรับปรุงระบบในส่วนของฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-31)

50.00

2019-12-31 : ดำเนินการจัดทำระบบติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งให้สำนักทีเ่ป็นเจ้าภาพยุทธศาสตร์ ทราบถึงวิธีการเข้าใช้งานระบบ จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ และกำหนดการรายงานข้อมูลในระบบฯ เป็นรายไตรมาส อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขระบบ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะในส่วนการแสดงผลข้อมูลจาากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยดำเนินการปรับปรุงระบบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-30)

30.00

2019-11-30 : ดำเนินการออกแบบระบบและพัฒนาระบบโดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการแสดงผลข้อมูลจากการรายงานผลให้ผู้บริหารและผู้ที่สนใจสามารถทราบถึงความก้าวหน้าของการรายงานข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้อง log in เข้าใช้ระบบ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : ดำเนินการรวบรวมปัญหาจากการใช้ระบบติดตามประเมินผลในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาระบบในรูปแบบใหม่ โดยได้จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนผู้สูงอายุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นางอณุสรา ชื่นทรวง) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโสดสถิตย์ เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. วิเคราะห์ระบบและกำหนดรูปแบบของระบบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-29 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-29 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. พัฒนาระบบสามารถใช้งานได้ตามความต้องการที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-29 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-29 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไขระบบ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. ติดตั้งระบบและเริ่มใช้งานระบบ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:7. อบรมวิธีการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-25 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-25 00:00:00
ขั้นตอน 8
:8. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานและรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบในระยะต่อไป
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:9. รายงานสรุปผลการกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3160

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3160

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1049

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **