รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรุงเทพมหานคร(กคพ.) : 2100-1056

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขอเห็นชอบซื้อ อยู่ที่ รผอ.สยป.ส่งเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63 อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารประกอบขอเห็นชอบซื้อ และรับฟังคำวิจารณ์ TOR ครั้งที่ 2 วันที่ 18-23 มี.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติซื้อหนังสือที่ กท 0508/666 ลว. 21 พ.ค. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการดำเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารประกอบโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด