ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล : 21000000-3167

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

ฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย 022032762

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือบริหารจัดการประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการ เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ สำหรับการวางแผนในการดูแลบำรุงรักษาให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศภาครัฐ กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการพัฒนาศูนย์ข้อมูลหลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นศูนย์ให้บริการของระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร มีการให้บริการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา การปฏิบัติงาน และการให้บริการทางด้านดิจิทัล ในลักษณะของบริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) และบริการแพล็ตฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS) โดยแบ่งการดำเนินการเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ การสร้างศูนย์ข้อมูล การพัฒนาระบบคลาวด์ และการจัดเตรียมแพล็ตฟอร์ม เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ แต่การดำเนินการศูนย์ข้อมูล ยังขาดเครื่องมือในการตรวจสอบระบบและควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล

21080100/21080100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมยกระดับความสามารถของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครให้อยู่ในระดับ4(Cross Agency DC)ตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ(Government Data Center Modernization:GDCM)ของรัฐบาล

เป้าหมายของโครงการ

1.มีระบบตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานย่อยลงไปถึงระดับแต่ละตู้อุปกรณ์ได้ 2.มีระบบตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่ของระบบสำรองไฟฟ้า เพื่อการวางแผนในการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.มีระบบบริหารจัดการในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ในลักษณะ ๓ มิติ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดแบบออนไลน์ได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-12-29)

85.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-25)

80.00

25/9/2563 : สัญญาเลขที่ 4/2563 ลงนามวันที่ 23 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด เพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-19)

70.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติซื้อหนังสือที่ กท 0508/666 ลว. 21 พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/4/2563 : ประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.- 20 เม.ย.63 เสนอราคา 21 เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-19)

60.00

ขอเห็นชอบซื้อแล้วตามหนังสือที่ กท 0508/215 ลว. 11 ก.พ. 63 ลงนามเมื่อ 6 มี.ค. 63 รับฟังคำวิจารณ์ TOR ครั้งที่ 2 วันที่ 18-23 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-19)

50.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบซื้อ อยู่ที่ รผอ.สยป.ส่งเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : จัดทำร่างขอบเขตแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-23)

40.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-19)

40.00

19/11/2562 : จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-25)

40.00

25/10/2562 : จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
:30%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการฯ รายงานผล TOR
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดซื้อ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3167

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3167

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1056

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรุงเทพมหานคร(กคพ.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **