รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(กคพ.) : 2100-1057

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
70.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขอนุมัติซื้อแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0508/364 ลว. 9 มี.ค. และลงนาม 18 มี.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวดเพื่อลงนามในสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ได้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแต่ละ ขั้นตอน คูณ 100 หารด้วยเป้าหมายของการดำเนินการ ถ้าครบขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารประกอบโครงการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด