ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร : 21000000-3168

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

ฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย 022032762

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศต่างๆ มากมายหลายระบบ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการเข้าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสับสน ความยากลำบากต่อการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ในการ ที่จะต้องจดจำชื่อ Loginและ Passwordของแต่ละระบบ จากปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำระบบตรวจสอบสิทธิและระบบควบคุมการใช้งานเครือข่ายของกรุงเทพมหานครให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (One Login and One Password) สำหรับการเข้าจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบและระบุสิทธิการเข้าถึงเครือข่ายสื่อสารหรืออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารต่างๆ ได้อย่างสะดวก มีความคล่องตัว และมีความปลอดภัยในการปกป้อง Loginและ Password ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบและผู้ใช้งาน

21080100/21080100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดความสับสน ความยากลำบากต่อการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าที่ในการที่จะต้องจดจำชื่อ Login และPassword ของแต่ละเครือข่าย และป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

เป้าหมายของโครงการ

จัดหาระบบตรวจสอบสิทธิและระบบควบคุมการใช้งานเครือข่าย เพื่อควบคุมและตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่ายและระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-20)

50.00

20/1/2563 : คณะกรรมการฯ รายงานผล TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-23)

45.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-19)

40.00

19/11/2562 : จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-25)

40.00

25/10/2562 : จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
: คณะกรรมการฯ รายงานผล TOR
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดซื้อ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3168

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3168

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1057

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(กคพ.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **