ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร : 21000000-3168

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

ฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย 022032762

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศต่างๆ มากมายหลายระบบ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการเข้าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสับสน ความยากลำบากต่อการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ในการ ที่จะต้องจดจำชื่อ Loginและ Passwordของแต่ละระบบ จากปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำระบบตรวจสอบสิทธิและระบบควบคุมการใช้งานเครือข่ายของกรุงเทพมหานครให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (One Login and One Password) สำหรับการเข้าจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบและระบุสิทธิการเข้าถึงเครือข่ายสื่อสารหรืออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารต่างๆ ได้อย่างสะดวก มีความคล่องตัว และมีความปลอดภัยในการปกป้อง Loginและ Password ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบและผู้ใช้งาน

21080100/21080100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดความสับสน ความยากลำบากต่อการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าที่ในการที่จะต้องจดจำชื่อ Login และPassword ของแต่ละเครือข่าย และป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

เป้าหมายของโครงการ

จัดหาระบบตรวจสอบสิทธิและระบบควบคุมการใช้งานเครือข่าย เพื่อควบคุมและตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่ายและระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-12-29)

80.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-09-25)

70.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวดเพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวดเพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวดเพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-19)

70.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวดเพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวดเพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-21)

70.00

21/4/2563 : จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวดเพื่อลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-19)

70.00

19/3/2563 : อนุมัติซื้อแล้วตามหนังสือที่ กท 0508/364 ลว. 9 มี.ค. และลงนาม 18 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-19)

60.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. - 21 ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-20)

50.00

20/1/2563 : คณะกรรมการฯ รายงานผล TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-23)

45.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-19)

40.00

19/11/2562 : จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-25)

40.00

25/10/2562 : จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
:30%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการฯ รายงานผล TOR
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดหา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดซื้อ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญา รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับ
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3168

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3168

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1057

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(กคพ.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
87.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **