รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 2100-1061

ค่าเป้าหมาย ร้อยละความสำเร็จที่เทียบเป็นระดับคะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละความสำเร็จที่เทียบเป็นระดับคะแนน : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละความสำเร็จที่เทียบเป็นระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
4.00
100.0000
100 / 100
4
5.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกรอบการประเมินของตัวชี้วัด ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็น เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญ และพิจารณาคัดเลือกภารกิจ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมรายละเอียดของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลตามรายการที่ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (ทบทวน) และจัดส่งแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานให้สยป.เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดในระบบบันทึกฐานข้อมูลระกอบตัวชี้วัด 4.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนตารางที่ได้ระบุตัวชี้วัดจำแนกตามมิติของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 31 ตารางข้อมูล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาข้อมูลหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. นำค่าคะแนนร้อยละความสำเร็จของแผนฯ ในหน่วยที่เป็นหลักสิบมาเทียบช่วงของเกณฑ์การให้คะแนนภาพรวม 2. นำค่าคะแนนร้อยละความสำเร็จของแผนฯ ในหน่วยที่เป็นหลักหน่วยมาหารด้วย 20 (ช่วงห่างการปรับเกณฑ์การให้คะแนน) 3. นำค่าคะแนนที่ได้ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มารวมกัน เป็นระดับคะแนนที่ได้ของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่ยงานตามรูปแบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด 2. การนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. รายงานผลการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily plans) และ BMA Monitor Application 3.1 โครงการ/กิจกรรมรองรับการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และขั้นตอนการดำเนินการ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส 3.3 สรุปผลการดำเนินการ ภายในวันที่ 30 ก.ย.2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด