ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล : 21000000-3180

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวสุภาพรรณ วิวัฒนะ/1531

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในมิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล โดยให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้มีการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

21100300/21100300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามกรอบที่คณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูล ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานภายในกับเจ้าหน้าที่ สยป.ที่ประสานการจัดทำแผนหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-07)

15.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-06)

15.00

คณะทำงานฯ เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานฯ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนงานตามตัวชี้วัดที่ 4.1 โดยศึกษาข้อมูลและระบบฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนา กทม. 20 ปี จาก กยบ. ข้อมูลตัวอย่างไฟล์ Excel ระบบ GIS Portal/District Catalogue โปรแกรม Surver 123 for ArcGIS ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-13)

10.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : ดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:พิจารณาคัดเลือข้อมูลภารกิจหลักที่มีความจำเป็น ที่จะนำมาดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:พัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถ เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 5
:นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล
:40%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3180

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3180

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1061

ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละความสำเร็จที่เทียบเป็นระดับคะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละความสำเร็จที่เทียบเป็นระดับคะแนน : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละความสำเร็จที่เทียบเป็นระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **