รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

8. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจได้รับการนำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน (ผลผลิต) (กยบ.) : 2100-1063

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ด้านมหานครปลอดภัยและ เมื่อเดือน ธ.ค. 62 – ม.ค. 63 ผลการสำรวจ เป็นดังนี้ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 โดยจำแนกคะแนนเฉลี่ยตามรายด้านได้ดังนี้ (1) ด้านมหานครปลอดภัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 (2) ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในส่วน ที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจหรือประทับใจ เมื่อได้รับการตอบสนองสิ่งนั้น ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับการนำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานทราบ หมายถึง การนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครสรุปเสนอผู้บริหารทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพ มหานครทราบและใช้เขียนแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากจำนวนรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครที่ถูกนำเสนอผู้บริหารและแจ้งให้หน่วยงานทราบ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มารับบริการจากสำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด