ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร : 21000000-3182

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุภารัตน์ ตั๊งสมบุญ 1543

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร

21020200/21020200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รับทราบความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ที่มีต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจการรับรู้/รับทราบนโยบายการดำเนินงานด้านต่างๆของกรุงเทพมหานคร 2.สำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯที่มีต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร (จำนวน 1 เรื่อง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-01)

100.00

1/10/2563 : ดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-23)

95.00

23/09/2563 : อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผล และสรุปผลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากเก็บรวมรวบข้อมูลได้ครบตามเป้าหมายล่าช้ากว่าที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-27)

75.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาสรุปผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-23)

60.00

23/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 ด้านมหานครสำหรับทุกคน ด้านมหานครกระชับ ด้านมหานครประชาธิปไตย และด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการจากสำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งทางเว็บไซต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-22)

40.00

22/06/2563 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

25/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) กยบ.ได้ทำหนังสือขอชะลอโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ครั้งที่่ 2 เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบ ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบตามที่สยป.เสนอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-21)

30.00

2020-4-21 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-20)

30.00

20/3/2563 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครครั้งที่ 1 ด้านมหานครปลอดภัย และด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ ด้านมหานครสำหรับทุกคน และด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ทำให้การสำรวจฯ ชะลอออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 17 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกแบบการวิจัย กำหนดกรอบการดำเนินงาน การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 2
:ประชุมจัดทำแบบสอบถามครั้งที่ 1 โดยกำหนดประเด็นข้อคำถามและแนวทางการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ร่วมกันระหว่างกอง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 3
:เลือกกลุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการเก็บข้อมูลทั้ง 50 เขต
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 4
:. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มารับบริการสำนักงานเขต (ครั้งที่ 1)
:5%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 5
:ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางแสดงความถี่
:5%
เริ่มต้น :2020-01-18
สิ้นสุด :2020-01-18
ขั้นตอน 6
:ประชุมจัดทำแบบสอบถามครั้งที่ 2 โดยกำหนดประเด็นข้อคำถามและแนวทางการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ร่วมกันระหว่างกอง
:5%
เริ่มต้น :2020-02-13
สิ้นสุด :2020-02-13
ขั้นตอน 7
:เลือกกลุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการเก็บข้อมูลทั้ง 50 เขต
:5%
เริ่มต้น :2020-02-13
สิ้นสุด :2020-02-13
ขั้นตอน 8
:เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มารับบริการสำนักงานเขต (ครั้งที่ 2)
:5%
เริ่มต้น :2020-03-13
สิ้นสุด :2020-03-13
ขั้นตอน 9
:ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางแสดงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดทำรายงานผลการศึกษาการสำรวจฯ (ครั้งที่ 2)
:5%
เริ่มต้น :2020-04-20
สิ้นสุด :2020-04-20
ขั้นตอน 10
:ประชุมจัดทำแบบสอบถามครั้งที่ 3 โดยกำหนดประเด็นข้อคำถามและแนวทางการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ร่วมกับกองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ กองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ และกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
:5%
เริ่มต้น :2020-05-18
สิ้นสุด :2020-05-18
ขั้นตอน 11
:เลือกกลุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการเก็บข้อมูลทั้ง 50 เขต
:5%
เริ่มต้น :2020-05-18
สิ้นสุด :2020-05-18
ขั้นตอน 12
:เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มารับบริการสำนักงานเขต (ครั้งที่ 3)
:5%
เริ่มต้น :2020-06-12
สิ้นสุด :2020-06-12
ขั้นตอน 13
:ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางแสดงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดทำรายงานผลการศึกษาการสำรวจฯ (ครั้งที่ 3)
:5%
เริ่มต้น :2020-07-20
สิ้นสุด :2020-07-20
ขั้นตอน 14
:สรุปผลการสำรวจและนำเสนอผลการสำรวจฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-17
สิ้นสุด :2020-08-17

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3182

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3182

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1063

ตัวชี้วัด : 8. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจได้รับการนำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน (ผลผลิต) (กยบ.)

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **