รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 2100-1065

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการให้กองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลดำเนินการต่อไป และประสาน กสศ.ในการออกแบบระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง ตามหนังสือฯ ที่ กท 0502/972 ลว 29 พ.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง 1 ระบบ -ประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าใช้งานในระบบฯ จำนวน 112 คน ร้อยละ 80.07

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มเติมความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากผลสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บัญชีตัวชี้วัดระดับเมือง/และระบบฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด