ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ : 21000000-3187

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

บุญเยี่ยม เหลาสะอาด โทร 1511

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ทบทวนและจัดทำตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการพัฒนาตามเป้าหมายของการพัฒนาระดับประเทศ เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร โดยมีการสำรวจข้อมูลสนับสนุนตัวชี้วัดระดับเมือง แต่ยังไม่ได้มีการรวบรวมและพัฒนาให้เป็นระบบที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรชาญฉลาด (Smart Department) ภายในปี 2565 เพื่อรองรับมหานครอัจฉริยะ (Smart City) มีการกำหนดพันธกิจการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้วยการพัฒนาคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (Data Warehouse)และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขจุดอ่อน โดยใช้ประโยชน์จากประเด็นสำคัญดังกล่าว กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงได้จัดทำกิจกรรมการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำฐานข้อมูล

21020100/21020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภารกิจด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เพื่อสร้างเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภารกิจด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมืองเพื่อใช้ในการบริหารจัดการแผน 1 ระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครศึกษา และเข้าใช้งานในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง รวมถึงประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าใช้งานระบบฯ ดังกล่าว ตามหนังสือฯ ที่ กท 0502/972 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1361 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฯ ได้กำหนดโดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และหัวข้อการประเมิน รวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล ด้านการใช้งาน ด้านรูปแบบ และด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 2.2.1 ผู้เข้าประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานในระบบฯ จำนวน 112 คน จำแนกเป็น - ระดับหน่วยงาน 3 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 38.393 สำนักงานเขต (รวม 50 สำนักงานเขต) จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.321 และสำนักการศึกษา จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.821 - ระดับตำแหน่ง 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 53.571 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 เจ้าพนักงานธุรการ นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการศึกษา จำนวน 6 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 5.357 2.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานฯ จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 80.07 โดยมีข้อเสนอแนะและปัญหาของการใช้งานในภาพรวมดังนี้ 1) ปัญหาของการใช้งาน - ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัด บางชุดข้อมูลเป็นข้อมูลเข้าใจยากและมีความซ้ำซ้อน - รูปแบบเมนูการใช้งานไม่ชัดเจน ควรจำแนกเมนูการใช้งานด้วยสี เพื่อแสดงให้เห็นความต่างที่ชัดเจน และง่ายต่อการใช้งาน 2) ข้อเสนอแนะ - ควรพัฒนาระบบฯ ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นในระยะต่อไป - ควรมีแบบสรุปผลสำหรับนำเสนอข้อมูลในภาพรวมด้วยรูปแบบกราฟ และสามารถพิมพ์สำหรับนำมาประกอบการดำเนินงานได้ - ควรพัฒนาระบบฯ ให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานเพื่อให้สามารถจัดพิมพ์ในรูปแบบรายงานได้ - ควรจัดหมวดหมู่ และปรับปรุงรูปแบบให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-06)

95.00

2020-9-6 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : ได้จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเข้าใช้งานในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง และประเมินผลการใช้งาน ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ตามหนังสือที่ กท 0502/1361 ลว 24 ก.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง และประเมินความพึงพอใจการใช้งาน และประสาน กสศ.ในการนำแบบประเมินขึ้นในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-15)

75.00

15/6/2563 : จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง ตามหนังสือฯ ที่ กท 0502/972 ลว 29 พ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/5/2563 : ได้ประสานกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการนำตัวชี้วัดระดับเมืองจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 258 ตัวชี้วัด เข้าระบบฐานข้อมูล BMA Monitor เรียบร้อยแล้ว และรายงานผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือ สยป. ที่ กท 0502/713 ลว 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ โดยได้เสนอขอความเห็นชอบให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทราบ ซึ่ง ผอ. สยป.ขอหารือในเรื่องการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-04-23)

49.00

23/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดของกองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำเนินการลงคำนิยาม เกณฑ์การประเมิน และแหล่งข้อมูลในระบบฐานข้อมูล BMA Monitor เพื่อให้ข้อมูลในระบบครบถ้วน สมบูรณ์ทุกตัวชี้วัดระดับเมือง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-22)

40.00

22/3/2563 : มีหนังสือที่ กท 0502/337 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ประสานให้กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ออกแบบแผนการจัดเก็บ/การสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง โดยได้แนบ QR Cose เพื่อดาวน์โหลดบัญชีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมชุดข้อมูลประกอบ เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-12)

30.00

12/2/2563 : / 24/10/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภารกิจด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง / 21/11/2562 : ประสานกองยุทธศาสตร์ในการทบทวนการจัดทำข้อมูลที่สนับสนุนตัวชี้วัดระดับเมือง / 26/12/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนร่วมประชุมกับกองยุทธศาสตร์ต่างๆในส่วนของข้อมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน / 30/1/2563 : อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบการนำประเด็นตัวชี้วัดเมืองไปกำหนดข้อมูลสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมือง (เนื่องจากมีการปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร) หมายเหตุ : ระบบขัดข้องในการบันทึกขั้นตอนของโครงการจึงทำการบันทึกโครงการและขั้นตอนเข้าไปใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภารกิจด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองเสนอผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้ความเห็นชอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานส่วนราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้แก่
:50%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 4
:สร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 21000000-3187

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 21000000-3187

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2100-1065

ตัวชี้วัด : 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **