รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล : 2200-0954

ค่าเป้าหมาย ตัน/ปี : 12000.0000

ผลงานที่ทำได้ ตัน/ปี : 10703.0996

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตัน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3,066.23
100.0000
100 / 100
2
5,855.87
100.0000
100 / 100
3
8,563.95
100.0000
100 / 100
4
10,703.10
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล รวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล จำนวน 3,066.23 ตัน (ต.ค.-ธ.ค. 62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล รวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล จำนวน 5,855.87 ตัน (ต.ค.62 - มี.ค. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล รวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล จำนวน 8,563.95 ตัน (ต.ค.62 - มิ.ย.63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล รวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล จำนวน 10,703.10 ตัน (ต.ค.62 - ส.ค.63) ณ 31 ส.ค.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด