ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล : 22000000-3979

สํานักสิ่งแวดล้อม

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

ฉันทนา 2414

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นมหานครน่าอยู่ยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาเดินไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือการลดปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำนักสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการสนับสนุนสำนักงานเขตในการรับกิ่งไม้ ใบไม้ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ในกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำกิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 2 แห่งของกรุงเทพมหานคร -เพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุชและหนองแขม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน พ.ย. 62 จำนวน 1,037.60 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 527.60 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 510 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ต.ค. 62 จำนวน 1,056.54 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 511.54 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 545 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.ย. 62 จำนวน 1,087 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 572 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 515 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3979

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3979

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0954

ตัวชี้วัด : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล

ค่าเป้าหมาย ตัน/ปี : 12000.0000

ผลงานที่ทำได้ ตัน/ปี : 1566.4500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตัน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1,566.45

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **