ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล : 22000000-3979

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฉันทนา 2414

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นมหานครน่าอยู่ยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาเดินไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือการลดปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำนักสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการสนับสนุนสำนักงานเขตในการรับกิ่งไม้ ใบไม้ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ในกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำกิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล

22030000/22030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 2 แห่งของกรุงเทพมหานคร -เพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุชและหนองแขม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ส.ค. 63 จำนวน 1,108.42 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 573.42 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 535 ตัน) ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.ย. 63 จำนวน 1,387.33 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 697.33 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 690 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.ค. 63 จำนวน 1,030.73 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 515.73 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 515 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน มิ.ย. 63 จำนวน 913.8 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 373.86 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 540 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน พ.ค. 63 จำนวน 912.8 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 422.81 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 490 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-21)

60.00

21/5/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน เม.ย. 63 จำนวน 881.41 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 351.41 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 530 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน มี.ค. 63 จำนวน 908.75 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 393.75 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 515 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.พ. 63 จำนวน 913.09 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 403.09 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 510 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ม.ค. 63 จำนวน 967.80 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 457.80 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 510 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ธ.ค. 62 จำนวน 972.09 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 482.09 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 490 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน พ.ย. 62 จำนวน 1,037.60 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 527.60 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 510 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ต.ค. 62 จำนวน 1,056.54 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 511.54 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 545 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.ย. 62 จำนวน 1,087 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 572 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 515 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3979

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3979

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0954

ตัวชี้วัด : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล

ค่าเป้าหมาย ตัน/ปี : 12000

ผลงานที่ทำได้ ตัน/ปี : 12090.4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตัน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3,066.23

100 / 100
2
5,855.87

100 / 100
3
8,563.95

100 / 100
4
12,090.40

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **