รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ : 2200-0966

ค่าเป้าหมาย ตร.ม./คน : 2.1900

ผลงานที่ทำได้ ตร.ม./คน : 2.8000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.77
100.0000
100 / 100
2
1.77
100.0000
100 / 100
3
2.79
100.0000
100 / 100
4
2.80
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 1.77 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 1.77 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 1.78 ตร.ม./คน - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวประเภทพื้นที่ไม้ยืนต้น 1.01 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 1.79 ตร.ม./คน - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวประเภทพื้นที่ไม้ยืนต้น 1.01 ตร.ม./คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด